Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Jeśli masz jakieś pytanie napisz do nas korzystając z formularza

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci oraz młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie pięciu gmin powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkałe na obszarze tych gmin (nieobjęte opieką placówek oświatowych).

WNIOSKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW !
Aktualności
Terminarz Zespołów Orzekających 02-09-2021 08:33


Posiedzenie Zespołów Orzekających odbywają się w czwartki o godzinie 11.30 zgodnie z napływającymi wnioskami:
02.09.2021r.
09.09.2021r.
23.09.2021r.
07.10.2021r.
21.10.2021r.
04.11.2021r.
18.11.2021r.
09.12.2021r.
13.01.2022
10.02.2022r.
24.02.2022r.
10.03.2022r.
14.04.2022r.
05.05.2022r.
19.05.2022r.
09.06.2022r.
23.06.2022r.
07.07.2022r.
14.07.2022r.
21.07. 2022r.
25.08.2022r.


• Termin Zespołu Orzekającego może ulec zmianie ze względu na wpływające wnioski.

Gorzów Wlkp. 26.08.2021r


02-09-2021 08:33
oferta na rok 2021/202202-09-2021 08:18
OFERTA 2021– 2022
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

PAŃSTWO DYREKTORZY
PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PLACÓWEK Z TERENU
DZIAŁANIA PP-P nr 1 w Gorzowie Wlkp.
SZANOWNI RODZICE


Zapraszamy na:
Badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakończone wydaniem opinii , orzeczenia lub informacji :
• trudności szkolnych,
• dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
• tempa rozwoju dziecka
• problemów wychowawczych
• dzieci szczególnie uzdolnionych.
• zagrożenia uzależnieniami
• zaburzeń mowy
• wiadomości i umiejętności uczniów powracających z zagranicy
• możliwości i predyspozycji zawodowych
• diagnozowanie młodzieży powyżej 15 roku życia do OHP
• funkcjonalna ocena rozwoju ruchowego dla dzieci w wieku 0-6
• indywidualnego toku lub programu nauki
• inne
Reintegracja:
W związku z wytycznymi MEN dotyczącymi działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek, informujemy o naszej gotowości do:
• Zintensyfikowania współpracy poradni ze szkołami i placówkami w zakresie diagnozowania uczniów i podejmowania działań wspierających uczniów w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z nauczycielami i specjalistami ze szkół, placówek, z rodzicami i opiekunami prawnymi.
• Opracowania harmonogramu i tematyki zajęć reintegracyjnych, na podstawie diagnozy potrzeb szkół i placówek, dotyczącej kondycji psychicznej uczniów i ich rodziców (diagnoza prowadzona we współpracy z wychowawcami, pedagogami, psychologami szkół i placówek).
• Realizacji programu zajęć reintegracyjnych w szkołach i placówkach.
• Przeprowadzenia warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.
• Wzmocnienia współpracy z kadrą szkół i placówek w zakresie podniesienia jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego po powrocie do szkół głównie w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci/uczniów.
Proponujemy:
Dla dzieci i młodzieży:
Jak radzić sobie z trudnymi emocjami po powrocie do szkoły- 2 godz. warsztat
Zajęcia integracyjne dla klas I-III- 2 godz. warsztat
Dla nauczycieli i rodziców:
Interwencja kryzysowa – praktyczne działania pomocowe na terenie szkoły
Jak budować realną samoocenę u dziecka po powrocie do szkoły -prelekcja dla rodziców
Porady i wskazówki dotyczące pomocy w nauce po powrocie do nauki stacjonarnej-na terenie PPP1
Konsultacje specjalistów poradni dla nauczycieli - wsparcie merytoryczne i metodyczne w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć reintegracyjnych.
Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych- wymiana dobrych praktyk związanych z powrotem uczniów do szkoły
W dalszym ciągu czynny jest telefoniczny dyżur wsparcia psychologicznego dla uczniów i rodziców.

Czwartek 10.00-12.00Ponadto proponujemy:

Indywidualna terapia na terenie Poradni
Terapia psychologiczna
• Terapia systemowa rodzin
• Terapia poznawczo-behawioralna
• Terapia uzależnień dla młodzieży

Terapia pedagogiczna
• Trening czytania i pisania
• Program edukacyjno- terapeutyczny Ortograffiti
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Terapia logopedyczna

• Opóźniony i zaburzony rozwój mowy
• Profilaktyka logopedyczna

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

• Mediacje i negocjacje
• Interwencja kryzysowa

Indywidualne specjalistyczne konsultacje dla rodziców i nauczycieli w Poradni oraz na terenie placówek, w tym::
• Konsultacje dla rodziców i nauczycieli młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych
• Konsultacje dla rodziców i nauczycieli młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych – komputer, internet, telefon itp.
• Konsultacje z fizjoterapeutą/terapeutą NDT Bobath w zakresie problematyki rozwojowej
• Konsultacje i porady dotyczące rozpoznawania i rozwijania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych .Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie Poradni.
• Zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność dzieci w oparciu o ,,Logobajki i teatrzyk Kamishibai z teatrzykiem cieni”.
• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. I-III.
• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. IV-VIII
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas II-III
• Trening Umiejętności Społecznych TUS
• Terapia pedagogiczna dla najmłodszych - dla klas I
• Dzień Poradni
Grupowe zajęcia dla rodziców realizowane na terenie PPP1 lub na terenie placówek.
• Szkoła dla rodziców i wychowawców.

W ramach działalności profilaktycznej w poradni realizujemy badania przesiewowe:
• komputerowe badania wzroku programem „Widzę…”,
• komputerowe badanie słuchu programem „Słyszę”.
• Screeningowy audiometr tonalny - ocena sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.) i młodzieży. Indywidualna diagnoza słuchu obwodowego oraz diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. - zajęcia indywidualne i grupowe, w tym m.in.:
• Rehabilitacja ruchowa
• Metoda Dobrego Startu
• Metoda Weroniki Sherborne
• Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej
• Terapia naurotaktylna

W ramach wspomagania pracy szkół i placówek realizujemy:
• Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Pedagogów
• Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli wspomagających
• Prowadzenie konsultacji pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych dla nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach z rejonu działania Poradni.
• Współpraca przy opracowywaniu, realizacji i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz WOPF
• Obserwacja ucznia na terenie placówki.
• Badania socjometryczne zespołów klasowych
• Szkoleniowe rady pedagogiczne - tematyka rad pedagogicznych uzgadniana jest indywidualnie i wynika z potrzeb szkoły.
• Udział w zespołach wychowawczych
• Ponadto istnieje możliwość organizacji na terenie placówek warsztatów dla dzieci i młodzieży, spotkań z rodzicami na uzgodniony wcześniej temat, będący efektem przeprowadzonej w placówce diagnozy potrzeb i występujących problemów.
Realizacja potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę będzie prowadzona w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych.

Warunkiem prowadzenia wszelkich działań wynikających z przepisów prawa oświatowego na terenie placówek jest złożenie wcześniejszego zapotrzebowania pisemnego do dyrektora Poradni. Pierwszeństwo mają placówki, na terenie których nie były realizowane jeszcze dane zajęcia.

Warunkiem przeprowadzenia diagnozy dziecka lub objęcia go pomocą psychologiczno- pedagogiczną i logopedyczną na terenie Poradni jest wola rodziców, prawnych opiekunów, lub pełnoletniego ucznia wyrażona w formie wniosku (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej http://www.ppp1.powiatgorzowski.pl)/> O terminach spotkań wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie. O terminie realizacji wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.
W sprawach pilnych o przyjęciu decyduje dyrektor Poradni.
Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować pod nr tel. 95 7 330 468 (67) – sekretariat02-09-2021 08:18
Dzieci w sieci28-05-2021 11:23
Adres skrytki ePUAP.22-03-2021 09:48
Adres skrytki ePUAP.


/porpsychped1/SkrytkaESP

BIP- adres
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp1/

22-03-2021 09:48
RODO18-09-2020 08:28
klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pankiewicza 5-7, tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim możliwy jest pod numerem tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie przesłanki legalności art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, tj. przesłankę zgody w związku z Ustawią z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.) oraz w Ustawią z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych poradni.
4. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim przez okresy określone w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 1983 r., Nr 38, poz. 173r., ze zm.)
5. Podmiotem przetwarzającym (odbiorcą) Pana/Pani/ucznia danych osobowych mogą być tylko i wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ prowadzący i nadzorujący, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne upoważnione instytucje państwowe.
6. Posiada Pani/Pan/Uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Podpis Administratora
Małgorzata Kobryń

18-09-2020 08:28
Zasady wizyty w PPP131-07-2020 11:19
W związku z nadal trwającą pandemią COVID-19:przypominamy zasady wizyty w Poradni:

Na diagnozę przybywa uczeń z jednym rodzicem/ opiekunem – tym samym z którym przeprowadzony został wywiad epidemiologiczny.
- Przed wejściem do budynku rodzic/opiekun oraz uczeń zobowiązani są do dezynfekcji rąk
- Uczeń przed rozpoczęciem diagnozy zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z umieszczoną w sanitariatach procedurą.
- W trakcie pobytu na terenie PPP1 zarówno rodzic/opiekun jak i dziecko powyżej 4 r.ż. zobowiązany jest przebywać w maseczce
- Uczeń w trakcie diagnozy zobowiązany jest przebywać w maseczce i rękawicach ochronnych w które zaopatrza rodzic,
- Wskazane jest, aby uczeń w trakcie diagnozy posiadał własne przybory do pisania( długopis, ołówek)
- Podczas oczekiwania na dziecko na korytarzu PPP1 należy zachować dystans 2 metrów odległości pomiędzy klientami.
- Podczas ustalania terminu wizyty pracownik ma prawo do przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego oraz w sytuacji zagrożenia chorobą do przełożenia wizyty na późniejszy termin.
- Dzieci /uczniowie chorzy, z katarem, kaszlem, gorączką nie będą przyjmowani na diagnozę.
- Wywiady z rodzicami oraz porady po badaniach pracownicy nadal realizują telefonicznie.
- Odbiór dokumentów (opinii, orzeczeń) odbywa się w sekretariacie PPP1 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru w celu ograniczenia kontaktów z pracownikami.
- W sekretariacie Poradni może przebywać tylko jedna osoba
Pozostałe formy pracy poradni nadal prowadzone są zdalnie.
Nadal zawieszone są działania grupowe.
Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania,udzielą wsparcia,wyjaśnią wątpliwości.Zapraszamy do kontaktu.


31-07-2020 11:19
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka19-07-2020 09:45
Przypominamy, iż Poradnia prowadzi od wielu lat zajęcia -
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)
Co to jest?
To bezpłatne zajęcia pobudzające rozwój psychoruchowy i psychospołeczny, dedykowane dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, od momentu stwierdzenia wystąpienia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Rodzaj i częstotliwość zajęć są ustalane indywidualnie przez zespół specjalistów w zależności od potrzeb danego dziecka, w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Ponadto, rodzina dziecka jest również objęta wsparciem i czynnie uczestniczy w kształtowaniu procesu WWRD.
Kto może skorzystać z WWRD?
Podstawowym wymogiem formalnym jest to, by dziecko posiadało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Opinię taką wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Co powinno zaniepokoić w rozwoju dziecka?
Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego nie każde odstępstwa od normy świadczą o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Nie należy jednak bagatelizować niepokojących sygnałów, lepiej uzyskać opinię specjalistów.
Powinni Państwo szczególnie zwrócić uwagę na to, czy występują u dziecka:
zaburzenia w zachowaniach społecznych,
nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym,
nieprawidłowy rozwój mowy,
nieprawidłowy rozwój ruchowy,
zaburzenia w sferze emocji.

19-07-2020 09:45
Wiodący ośrodek konsultacyjno-edukacyjno-opiekuńczy12-07-2019 10:07
Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. W tym celu Minister Edukacji Narodowej na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem „Za życiem”.
Program jest realizowany z jednostkami samorządu terytorialnego. Wiodącym ośrodkiem w powiecie gorzowskim ziemskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp.
Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.
Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
Prowadzimy w ramach projektu bezpłatne zajęcia pobudzające rozwój psychoruchowy i psychospołeczny, dedykowane dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, od momentu stwierdzenia wystąpienia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Rodzaj i częstotliwość zajęć są ustalane indywidualnie przez zespół specjalistów w zależności od potrzeb danego dziecka, w wymiarze od 1 do 5 godzin miesięcznie. Ponadto, rodzina dziecka jest również objęta wsparciem i czynnie uczestniczy w kształtowaniu procesu wspomagania rozwoju dziecka.
Kto może skorzystać z Projektu?
Każde dziecko z terenu powiatu zagrożone niepełnosprawnością posiadające:
-zaświadczenie lekarskie lub
-opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
-lub orzeczenie do kształcenia specjalnego
Opinie i orzeczenia wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zajęcia prowadzą specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda posiadający doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.
Zgłoszenia do projektu :
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7
Tel.95 7 330468.
Zajęcia realizowane są również na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą


12-07-2019 10:07
Uwaga! 2 maja dniem wolnym25-04-2019 11:39
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 informuje, iż 2 maja jest dniem wolnym od pracy.
Termin odpracowania tego dnia przypada na 18 maja.Zapraszamy.
Danuta Przewoźnik.

25-04-2019 11:39
Szkolenie08-11-2018 11:12
W dniach 8 i 9 listopada 2018 roku zorganizowane zostało szkolenie
" Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce" przeprowadzone przez Panią Monikę Zakrzewską. Uczestnikami byli nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych powiatu gorzowskiego.
Mamy nadzieję, iż nowa wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą nam jeszcze lepiej pomagać naszym klientom.

08-11-2018 11:12
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
DEKLARACJA DOSTĘPNOŒCIwww.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl