Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Jeśli masz jakieś pytanie napisz do nas korzystając z formularza

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci oraz młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie pięciu gmin powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkałe na obszarze tych gmin (nieobjęte opieką placówek oświatowych).

WNIOSKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW !
Aktualności
Zamknięta poradnia12-12-2018 08:39
Informujemy, iż w dniu 24.12.2018 roku (wigilia) Poradnia będzie zamknięta.
Zapraszamy po świętach.
Kobryń Małgorzata -dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

12-12-2018 08:39
Szkolenie08-11-2018 11:12
W dniach 8 i 9 listopada 2018 roku zorganizowane zostało szkolenie
" Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce" przeprowadzone przez Panią Monikę Zakrzewską. Uczestnikami byli nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych powiatu gorzowskiego.
Mamy nadzieję, iż nowa wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą nam jeszcze lepiej pomagać naszym klientom.

08-11-2018 11:12
„Uwolnij książki, dziel się z innymi”08-11-2018 10:52
Informujemy iż w naszej Poradni można skorzystać z "wolnych książek"

Stworzyliśmy miejsce z literaturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Działania te mają na celu stworzenie przez czytelników swoistej globalnej biblioteki, bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych.
Idea wolnych książek opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami na półkach, stają się ogólnodostępne. A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują.

Zapraszamy: weź ,przeczytaj, przynieś inną,
UWOLNIJ KSIĄŻKĘ


08-11-2018 10:52
Pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie23-10-2018 14:20

Na stronie Kuratorium Oświaty znajdują się linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie.
Jeśli szukasz pomocy sprawdź:

http://ko-gorzow.edu.pl/pomoc-dla-osob-i-rodzin-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

23-10-2018 14:20
Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy03-09-2018 16:04
Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 ze. zm.) została wskazana do pełnienia w Powiecie Gorzowskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
d)zapewnienie konsultacji medycznej np. neurologicznej.Projekt finansowany z Budżetu Państwa

03-09-2018 16:04
Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających 2018/201903-09-2018 16:02
godnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1578) § 1 dzieci i młodzież wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla której organizuje się kształcenie specjalne to:

1)niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

2) niedostosowani społecznie,

3) zagrożeni niedostosowaniem społecznym.W naszej Poradni wydajemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z wyjątkiem – wad słuchu oraz wzroku. w sprawieuczniów niesłyszących i słabosłyszących,niedowidzących, słabowidzących orzeka Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.ul.Czereśniowa 4 na podstawie porozumienia zawartego w 2017r..

Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających 2018/2019
Zespoły rozpoczynają się o godzinie 11.30.
06.09.2018r.
20.09.2018r.
04.10.2018r.
25.10.2018r.
08.11.2018r.
22.11.2018r.
13.12.2018r.
08.01.2018r.
17.01. 2019
14.02.2019r.
07.03.2019r.
21.03.2019.
04.04.2019r.
25.04.2019r.
09.05.2019r.
23.05.2019r.
13.06.2019r.
27.06.2019r.
04.07.2019r.
22.08.2019r.


03-09-2018 16:02
Nowy rok szkolny03-09-2018 15:43
Wszystkim uczniom,rodzicom i nauczycielom życzymy udanego i pełnego sukcesów nowego roku szkolnego. Niech nauka będzie ciekawą przygodą, a praca z dziećmi i młodzieżą przyniesie radość i satysfakcję.

03-09-2018 15:43
Uczen ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.24-07-2018 10:46
Ważne informacje18-06-2018 08:21
Wnioski o diagnozę w Poradni realizowane są według kolejności zgłoszeń. Z uwagi na ich dużą ilość i konieczność prowadzenia długotrwałego postępowania diagnostycznego, konsultacyjnego i orzekającego czas oczekiwania może wynosić około 4-5 miesięcy

Poza kolejnością (decyduje dyrektor poradni) przyjmowane są osoby będące w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia.

W przypadku rezygnacji z terminu wizyty, z powodu choroby lub innych sytuacji życiowych prosimy o wcześniejsze powiadomienie naszej placówki.

18-06-2018 08:21
TECHNIKI TERAPEUTYCZNE STOSOWANE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 105-06-2018 07:51

Metoda NDT-Bobath terapia stosowana u wcześniaków, niemowląt, dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi i ortopedycznymi, oraz prezentującymi opóźnienia rozwojowe, która dąży do maksymalnego rozwoju potencjału oraz możliwości dziecka na ile umożliwia mu to istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego. Jedną z zasad usprawniania jest wpływanie na napięcie mięśni, poprzez zmniejszanie napięcia wzmożonego i zwiększanie napięcia obniżonego, dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia. W każdym spotkaniu biorą udział rodzice albo opiekunowie dziecka. Odpowiednio przeszkoleni, są w stanie kontynuować wytyczne stosowane podczas rehabilitacji metodą NDT Bobath w warunkach domowych, w trakcie karmienia dziecka, noszenia go, pielęgnacji czy zabawy.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to zajęcia grupowe o charakterze stymulująco- terapeutycznym, które mają na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki dużej, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Proponowaneaktywności wywodzą się z naturalnych ruchowych i emocjonalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z innymi osobami. Terapia ręki polega na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, jak również dostarczaniu wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem zajęć jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) zajęcia grupowe dla dzieci przejawiających zaburzenia zachowania w grupie społecznej. Podczas spotkań terapeuta modeluje zachowania dzieci w różnych sytuacjach społecznych ucząc nowych umiejętności i dostarczając prawidłowych wzorców zachowań.
Niedyrektywna terapia zabawowa wykorzystuje inicjatywę dziecka do zabawy i aktywności w celu budowania z nim relacji opartej na akceptacji, swobodzie i szacunku. Zabawa traktowana jest jako naturalny sposób samowyrażania się dziecka. Terapeuta stwarza odpowiednie warunki do podjęcia aktywności, obserwuje dziecko i podąża za nim stwarzając mu możliwość do podejmowania decyzji, pokonywania trudności i wyrażania swoich potrzeb oraz rozwijania kreatywności.
Metoda Dobrego Startu opiera się na usprawnianiu analizatora wzrokowego, dotykowego, słuchowego i kinestetyczno- ruchowego oraz funkcji językowych i wykonawczych w celu kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Metoda wykorzystuje element słuchowy- piosenkę, element wzrokowy- wzory graficzne oraz element ruchowy- wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki.
Terapia pedagogiczna opiera się na stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka. Działania podejmowane przez terapeutę są zindywidualizowane i mają na celu kompensowanie deficytów w wiadomościach oraz umiejętnościach dziecka niezbędnych do podjęcia nauki w szkole, a także rozwijanie sfery emocjonalno- motywacyjnej dziecka.05-06-2018 07:51
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl