Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Jeśli masz jakieś pytanie napisz do nas korzystając z formularza

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci oraz młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie pięciu gmin powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkałe na obszarze tych gmin (nieobjęte opieką placówek oświatowych).

WNIOSKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW !
Aktualności
Życzenia 15-12-2017 12:08
Niechaj nadchodzące święta
Bożego Narodzenia
będą radosne, zdrowe i miłe,
a Nowy Rok przyniesie
spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację wszelkich planów!

15-12-2017 12:08
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania01-12-2017 10:38

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny) i w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zaleceń w nim zawartych.Nauczanie prowadzone jest w miejscu zamieszkania ucznia.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne (uczeń musi zrealizować podstawę programową) wynikające z ramowego planu nauczania dostosowane do potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, w formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w zajęciach umożliwiających uczniowi uczestnictwo w życiu szkoły (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, uroczystości i imprezy szkolne, wybrane zajęcia edukacyjne) odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
Warto tu podkreślić, że nauczanie indywidualne w żaden sposób nie przeszkadza w uzyskaniu przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czy w korzystaniu z dostępnych w szkole różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły dyrektor zawiesza lub kończy organizację nauczania indywidualnego.

01-12-2017 10:38
Nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej01-12-2017 10:24
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591) § 12. ust. Od 1 do 10.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2017 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych
( Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)Obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
1. wspólnie z oddziałem szkolnym oraz
2. indywidualnie z uczniem
Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Wydaje się na podstawie opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – wymagane dokumenty.
Do wniosku o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia dołącza się dokumentację określającą:
1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;
3) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.
Opinia uzyskana z poradni powinna zawierać w szczególności:
• zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym;
• okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką (nie dłuższy niż rok szkolny);
• działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie z uczniem: na wniosek rodziców ucznia (ucznia, o ile jest pełnoletni) ustala go - z uwzględnieniem opinii poradni - dyrektor, biorąc pod uwagę konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej.

Podczas realizacji zindywidualizowanej ścieżki, należy dostosować metody i formy realizacji programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i do jego możliwości psychofizycznych. Szczególnie należy uwzględnić potrzeby ucznia wynikające z jego stanu zdrowia.
Indywidualnej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym lub indywidualnym nauczaniem.


01-12-2017 10:24
SIEĆ WSPÓŁPRACY19-10-2017 10:45
W dniu 25.10.2017 roku o godzinie 12.00 w naszej Poradni odbędzie się pierwsze spotkanie "Sieci wspólpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi."
Spotkanie poprowadzą:Beata Sobolewska- psycholog
Dorota Poźniak-Przełomiec -pedagog
Celem Sieci jest wymiana doświadczeń, samokształcenie, współpraca oraz udzielania wsparcia nauczycielom, którzy na co dzień pracują z niepełnosprawnymi dziećmi lub mają potrzebę przygotować się do takiej pracy.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

19-10-2017 10:45
SIEĆ WSPÓŁPRACY20-09-2017 10:34
Zapraszamy pedagogów szkolnych z terenu działania Poradni na spotkanie
Sieci Współpracy i Samokształcenia
05.10.2017 o godzinie 10.00.
pokój 305.
Prowadzący: Danuta Przewoźnik-psycholog
Małgorzata Kobryń -pedagog

20-09-2017 10:34
Specjalne potrzeby edukacyjne11-09-2017 16:44
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie MEN- Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-wsparcia-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html

11-09-2017 16:44
Terminarz Zespołów Orzekających 07-09-2017 21:55
Terminarz
Zespołów Orzekających


Zespół Orzekający
godz. 12.00 11.09.2017r. Poniedziałek

Zespół Orzekający 25.09.2017r. Poniedziałek
godz.12.00
Zespół Orzekający 09.10.2017r. Poniedziałek
godz.12.00
Zespół Orzekający 30.10.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 13.11.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 27.11.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 11.12.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 15.01.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 29.01. 2018 Poniedziałek
Godz.12.00
Zespół Orzekający 12.02.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 12.03.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 26.03.2018 Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 16.04.2018r. Poniedziałek
Godz.12.00
Zespół Orzekający 30.04.2017 Poniedziałek
Godz.12.00
Zespół Orzekający 14.05.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 28.05.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 11.06.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 25.06.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 09.07.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 20.08.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1578) § 1 dzieci i młodzież wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla której organizuje się kształcenie specjalne to:1)niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

2) niedostosowani społecznie,

3) zagrożeni niedostosowaniem społecznym.W naszej Poradni wydajemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z wyjątkiem – wad słuchu oraz wzroku. w sprawieuczniów niesłyszących i słabosłyszących,niedowidzących, słabowidzących orzeka Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.ul.Czereśniowa 4 na podstawie porozumienia zawartego w 2017r..


07-09-2017 21:55
Rzecznik Praw Dziecka27-07-2017 08:33
„Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka”

Działanie „Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka” może być narzędziem wykorzystywanym do niesienia pomocy dzieciom potrzebującym pomocy. Numer telefonu 800 12 12 12 działa całą dobę, bo w dni wolne od pracy

i każdego dnia w godz. 20.00 – 8.00 istnieje możliwość pozostawienia wiadomości, która będzie odsłuchana w godzinach pracy specjalistów Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD (od pn. do pt. w godz. 8.00 -20.00).

Kontakt: Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96

Adres poczty elektronicznej Rzecznika Praw Dziecka: rpd@brpd.gov.pl.

27-07-2017 08:33
Ważność orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego27-06-2017 14:06Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.:

na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy.

Podstawa prawna – art. 312 ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

27-06-2017 14:06
Zagrożenia w sieci21-03-2017 09:06


Wskazówki dla rodziców- Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
- Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
- Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
- Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
- Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
- Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
- Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
- Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
- Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

21-03-2017 09:06
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl