Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Jeśli masz jakieś pytanie napisz do nas korzystając z formularza

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci oraz młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie pięciu gmin powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkałe na obszarze tych gmin (nieobjęte opieką placówek oświatowych).

WNIOSKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW !
Aktualności
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.15-02-2018 11:52
W dniach od 19 do 25 lutego 2018 r. obchodzony będzie
„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Z tej okazji Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy
ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Gorzowie Wielkopolskim
organizują wspólny dyżur specjalistów –
prawnik, policjant oraz pracownik SOW.

Konsultacje odbędą się dnia 20 lutego 2018r. w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Okrzei 39,
w godzinach 11:00 – 13:00, na parterze w Sali treningowej Ośrodka - pokój 016.

Porady są bezpłatne.15-02-2018 11:52
DZIEŃ PORADNI26-01-2018 12:54
Dzień Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.
BEZPIECZNI W SIECI
9 luty 2018 r.
w programie:
- Gry i zabawy bez komputerowej oprawy
- Teatrzyk Kamishibai
- Konkurs plastyczny „Era bez komputera”
- Gry planszowe - alternatywą spędzania wolnego czasu
- Konsultacje z psychologiem i pedagogiem
- Logobajki – czyli czytanie zamiast granie
- Spotkanie z rodzicami przy kawie- Jak bezpiecznie korzystać z sieci.26-01-2018 12:54
Konsultacje 25-01-2018 09:14
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, iż w dniu 09.02.2018 roku w ramach Dnia Poradni pod hasłem :"Bezpieczni w sieci" prowadzone będą konsultacje dla rodziców i opiekunów. Jeśli chcą Państwo porozmawiać z psychologiem lub pedagogiem można w tym dniu umówić się na spotkanie w godzinach 10.00-13.00. Zapisy telefoniczne :95 7330468
Zapraszamy.


25-01-2018 09:14
Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy29-12-2017 11:33
Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 ze. zm.) została wskazana do pełnienia w Powiecie Gorzowskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
d)zapewnienie konsultacji medycznej np. neurologicznej.Projekt finansowany z Budżetu Państwa

29-12-2017 11:33
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania01-12-2017 10:38

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny) i w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zaleceń w nim zawartych.Nauczanie prowadzone jest w miejscu zamieszkania ucznia.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne (uczeń musi zrealizować podstawę programową) wynikające z ramowego planu nauczania dostosowane do potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, w formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w zajęciach umożliwiających uczniowi uczestnictwo w życiu szkoły (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, uroczystości i imprezy szkolne, wybrane zajęcia edukacyjne) odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
Warto tu podkreślić, że nauczanie indywidualne w żaden sposób nie przeszkadza w uzyskaniu przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czy w korzystaniu z dostępnych w szkole różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły dyrektor zawiesza lub kończy organizację nauczania indywidualnego.

01-12-2017 10:38
Nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej01-12-2017 10:24
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591) § 12. ust. Od 1 do 10.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2017 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych
( Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)Obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
1. wspólnie z oddziałem szkolnym oraz
2. indywidualnie z uczniem
Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Wydaje się na podstawie opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – wymagane dokumenty.
Do wniosku o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia dołącza się dokumentację określającą:
1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;
3) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.
Opinia uzyskana z poradni powinna zawierać w szczególności:
• zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym;
• okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką (nie dłuższy niż rok szkolny);
• działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie z uczniem: na wniosek rodziców ucznia (ucznia, o ile jest pełnoletni) ustala go - z uwzględnieniem opinii poradni - dyrektor, biorąc pod uwagę konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej.

Podczas realizacji zindywidualizowanej ścieżki, należy dostosować metody i formy realizacji programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i do jego możliwości psychofizycznych. Szczególnie należy uwzględnić potrzeby ucznia wynikające z jego stanu zdrowia.
Indywidualnej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym lub indywidualnym nauczaniem.


01-12-2017 10:24
Specjalne potrzeby edukacyjne11-09-2017 16:44
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie MEN- Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-wsparcia-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html

11-09-2017 16:44
Terminarz Zespołów Orzekających 07-09-2017 21:55
Terminarz
Zespołów Orzekających


Zespół Orzekający
godz. 12.00 11.09.2017r. Poniedziałek

Zespół Orzekający 25.09.2017r. Poniedziałek
godz.12.00
Zespół Orzekający 09.10.2017r. Poniedziałek
godz.12.00
Zespół Orzekający 30.10.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 13.11.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 27.11.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 11.12.2017r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 15.01.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 29.01. 2018 Poniedziałek
Godz.12.00
Zespół Orzekający 12.02.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 12.03.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 26.03.2018 Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 16.04.2018r. Poniedziałek
Godz.12.00
Zespół Orzekający 30.04.2017 Poniedziałek
Godz.12.00
Zespół Orzekający 14.05.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 28.05.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 11.06.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 25.06.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 09.07.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zespół Orzekający 20.08.2018r. Poniedziałek
godz. 12.00
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1578) § 1 dzieci i młodzież wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla której organizuje się kształcenie specjalne to:1)niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

2) niedostosowani społecznie,

3) zagrożeni niedostosowaniem społecznym.W naszej Poradni wydajemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z wyjątkiem – wad słuchu oraz wzroku. w sprawieuczniów niesłyszących i słabosłyszących,niedowidzących, słabowidzących orzeka Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.ul.Czereśniowa 4 na podstawie porozumienia zawartego w 2017r..


07-09-2017 21:55
Rzecznik Praw Dziecka27-07-2017 08:33
„Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka”

Działanie „Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka” może być narzędziem wykorzystywanym do niesienia pomocy dzieciom potrzebującym pomocy. Numer telefonu 800 12 12 12 działa całą dobę, bo w dni wolne od pracy

i każdego dnia w godz. 20.00 – 8.00 istnieje możliwość pozostawienia wiadomości, która będzie odsłuchana w godzinach pracy specjalistów Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD (od pn. do pt. w godz. 8.00 -20.00).

Kontakt: Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96

Adres poczty elektronicznej Rzecznika Praw Dziecka: rpd@brpd.gov.pl.

27-07-2017 08:33
Ważność orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego27-06-2017 14:06Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.:

na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy.

Podstawa prawna – art. 312 ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

27-06-2017 14:06
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl