Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Jeśli masz jakieś pytanie napisz do nas korzystając z formularza

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci oraz młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie pięciu gmin powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkałe na obszarze tych gmin (nieobjęte opieką placówek oświatowych).

WNIOSKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW !
Aktualności
Informacja 31-05-2021 12:09
Informujemy iż w dniu 04.06.2021 pracownicy PPP1 wykonują pracę w sposób zdalny.W pilnych sprawach można się kontaktować pod nr. telefonu 692302637.
Małgorzata Kobryń

31-05-2021 12:09
Dzieci w sieci28-05-2021 11:23
Adres skrytki ePUAP.22-03-2021 09:48
Adres skrytki ePUAP.


/porpsychped1/SkrytkaESP

BIP- adres
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp1/

22-03-2021 09:48
OFERTA PROGRAMOWA 2020– 2021 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM25-02-2021 12:21
SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY
PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PLACÓWEK Z TERENU
DZIAŁANIA PP-P nr 1 w Gorzowie Wlkp.
SZANOWNI RODZICE !


Zapraszamy na:
1. Badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakończone wydaniem opinii , orzeczenia lub informacji :
W sprawie:
• trudności szkolnych,
• dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
• tempa rozwoju dziecka
• problemów wychowawczych
• dzieci szczególnie uzdolnionych.
• zagrożenia uzależnieniami
• zaburzeń mowy
• wiadomości i umiejętności uczniów powracających z zagranicy
• możliwości i predyspozycji zawodowych
• diagnozowanie młodzieży powyżej 15 roku życia do OHP
• procesów integracji sensorycznej
• funkcjonalna ocena rozwoju ruchowego dla dzieci w wieku 0-6
• indywidualnego toku nauki
• edukacji domowej
• inne


2. Indywidualną oraz grupową terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną na terenie Poradni:
• Terapia systemowa rodzin
• Terapia poznawczo-behawioralna
• Terapia uzależnień dla młodzieży
3. Pomoc w sytuacjach kryzysowych.
• Mediacje i negocjacje
• Interwencja kryzysowa
4. Indywidualne specjalistyczne konsultacje dla rodziców i nauczycieli w Poradni oraz na terenie placówek, w tym::
• Konsultacje dla rodziców i nauczycieli młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych
• Konsultacje z fizjoterapeutą/terapeutą NDT Bobath w zakresie problematyki rozwojowej
• Konsultacje i porady dotyczące rozpoznawania i rozwijania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych .

5. Zajęcia grupowe realizowane na terenie Poradni.
• Zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność dzieci w oparciu o ,,Logobajki i teatrzyk Kamishibai z teatrzykiem cieni”.
• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
• Apteczka I pomocy emocjonalnej
• Dzień Poradni- „Żyję zdrowo”
• Szkoła dla rodziców i wychowawców
6. W ramach działalności profilaktycznej w poradni realizujemy badania przesiewowe:
• komputerowe badania wzroku programem „Widzę…”,
• komputerowe badanie słuchu programem „Słyszę”.
• Screeningowy audiometr tonalny - ocena sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.) i młodzieży. Indywidualna diagnoza słuchu obwodowego oraz diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego.
7. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. - zajęcia indywidualne i grupowe, w tym m.in.:
• Rehabilitacja ruchowa
• Metoda Dobrego Startu
• Metoda Weroniki Sherborne
• Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej
• Terapia naurotaktylna
Ponadto istnieje możliwość organizacji na terenie placówek warsztatów dla dzieci i młodzieży, spotkań z rodzicami na uzgodniony wcześniej temat, będący efektem przeprowadzonej w placówce diagnozy potrzeb i występujących problemów. Warunkiem realizacji tych zajęć jest przesłanie do Poradni wniosku wraz z opisem problemu oraz informacją o działaniach podjętych przez szkołę w celu rozwiązania problemu.
8. W ramach udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom realizujemy:
• Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Pedagogów
• Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli wspomagających
• Prowadzenie konsultacji pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych dla nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach z rejonu działania Poradni.
• Współpraca przy opracowywaniu, realizacji i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz WOPF
• Obserwacja ucznia na terenie placówki.
Realizacja potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę będzie prowadzona w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych.

9. W ramach organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych proponujemy:
• działania wynikające z realizacji polityki oświatowej państwa, ustalane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty
- Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

• w zakresie potrzeb zdiagnozowanych przez placówki oświatowe na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, udział pracowników merytorycznych w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów na terenie placówek, po uprzednim uzgodnieniu terminu (minimum na dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem) z dyrektorem Poradni;
• realizację działań rozpoznających potrzeby dzieci i uczniów, których celem jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w odniesieniu do realizacji podstawy programowej;
Tematyka rad uzgadniana jest indywidualnie i wynika z potrzeb szkoły.
Warunkiem prowadzenia wszelkich działań wynikających z przepisów prawa oświatowego na terenie placówek jest złożenie wcześniejszego zapotrzebowania pisemnego do dyrektora Poradni. Pierwszeństwo mają placówki, na terenie których nie były realizowane jeszcze dane zajęcia.

Warunkiem przeprowadzenia diagnozy dziecka lub objęcia go pomocą psychologiczno- pedagogiczną i logopedyczną na terenie Poradni jest wola rodziców, prawnych opiekunów, lub pełnoletniego ucznia wyrażona w formie wniosku (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej http://www.ppp1.powiatgorzowski.pl)/> O terminach spotkań wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie. O terminie realizacji wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.
W sprawach pilnych o przyjęciu decyduje dyrektor Poradni.
Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować pod nr tel. 95 7 330 468 (67) – sekretariat25-02-2021 12:21
POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – NA CZAS EPIDEMII I NIE TYLKO05-01-2021 09:57
POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – NA CZAS EPIDEMII I NIE TYLKO
W okresie kryzysu spowodowanego epidemią COVID – 19 wzrasta stres oraz napięcie nie tylko u dorosłych, lecz również pośród naszych najmłodszych dzieci oraz młodzieży.
Jeśli Twoje dziecko lub nastolatek wymaga wsparcia specjalisty (psychologa, psychoterapeuty), jeśli nie wiesz jak rozmawiać z dzieckiem o sytuacji epidemii, jeśli Twoje dziecko zmieniło niepokojąco swoje zachowanie podczas izolacji domowej tu znajdziesz pomoc:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów z terenu działania placówki na zajęcia. W okresie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp. pracuje zgodnie z dotychczasowym grafikiem: poniedziałki 7.30- 17.00 wt.-czw. 7.30- 15.30 piątek. 7.30- 14.00 Zgłoszenia można składać telefonicznie 95 7330468 lub 95 7330467 , listownie bądź mailowo (adres mailowy: porpsychped1@powiatgorzowski.pl )
Co oferujemy?
Jesteś dzieckiem lub nastolatkiem i chcesz o coś zapytać lub podzielić się z nami swoim kłopotem? Codziennie w czasie ferii w godzinach 10.00- 11.00 prowadzony będzie dyżur w trakcie którego zapraszamy do kontaktu dzieci i młodzież doświadczających trudności wynikających z ograniczeń związanych z pandemią. Możesz też wysłać do nas wiadomość- porpsychped1@powiatgorzowski.pl Na pewno odpiszemy lub oddzwonimy!! Poza godzinami urzędowania poradni można uzyskać pod bezpłatnymi numerami telefonów: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę- 116 111 800 100 102. Całodobowa i bezpłatna Linia Wsparcia 800 70 22 22 - www.liniawsparcia.pl
Terapia pedagogiczna dla najmłodszych
Mając na uwadze nauczanie zdalne, brak kontaktu z rówieśnikami, pojawiające się być może trudności w nauce Poradnia zaprasza do udziału w zajęciach stacjonarnych.
Zapraszamy uczniów klas 0-I oraz II- III na zajęcia w małych grupach - do 4 osób. Zajęcia prowadzą pedagodzy posiadający przygotowanie w zakresie pracy z młodszym dzieckiem.
Terapia ma na celu przygotowanie i ukształtowanie dojrzałości dziecka do nauki czytania i pisania poprzez stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci rozpoczynających edukację szkolną.
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
Mają na celu wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, którzy z różnych przyczyn: osobowościowych, rozwojowych, środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie, prawdopodobieństwo występowania nieakceptowanych społecznie zachowań.
Terapia logopedyczna w oparciu o Teatrzyk Kamishibai oraz Teatrzyk Cieni.
Kamishibai Papierowy Teatr to teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystując plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę (butai), – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania.
Zajęcia odbywają się po uzgodnieniu terminu z prowadzącymi.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. - zajęcia indywidualne i grupowe, w tym m.in.:
• Rehabilitacja ruchowa
• Metoda Dobrego Startu
• Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej
• Wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów

05-01-2021 09:57
,, Terapia pedagogiczna dla najmłodszych”30-11-2020 11:13
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów z terenu działania placówki na zajęcia
,, Terapia pedagogiczna dla najmłodszych”
Mając na uwadze nauczanie zdalne, brak kontaktu z rówieśnikami, pojawiające się być może trudności w nauce Poradnia zaprasza do udziału w zajęciach stacjonarnych.
Zapraszamy uczniów klas 0-I oraz II- III na zajęcia w małych grupach - do 4 osób.
Zajęcia poprowadzi pedagog posiadająca przygotowanie w zakresie pracy z młodszym dzieckiem.
Terapia ma na celu przygotowanie i ukształtowanie dojrzałości dziecka do nauki czytania i pisania poprzez stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci rozpoczynających edukację szkolną.
Efektem prowadzonych zajęć jest poprawa poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie poprawnego pisania oraz czytania.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godzinach pracy poradni.
95 7 330 468


30-11-2020 11:13
RODO18-09-2020 08:28
klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pankiewicza 5-7, tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim możliwy jest pod numerem tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie przesłanki legalności art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, tj. przesłankę zgody w związku z Ustawią z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.) oraz w Ustawią z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych poradni.
4. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim przez okresy określone w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 1983 r., Nr 38, poz. 173r., ze zm.)
5. Podmiotem przetwarzającym (odbiorcą) Pana/Pani/ucznia danych osobowych mogą być tylko i wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ prowadzący i nadzorujący, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne upoważnione instytucje państwowe.
6. Posiada Pani/Pan/Uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Podpis Administratora
Małgorzata Kobryń

18-09-2020 08:28
Terminy Zespołów Orzekających11-09-2020 09:37

TERMINY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zespół Orzekający 10.09.2020r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 24.09.2020r. godz.11.30
Zespół Orzekający 08.10.2020r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 22.10.2020r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 12.11.2020r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 26.11.2020r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 10.12.2020r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 14.01.2021 godz. 11.30
Zespół Orzekający 28.01.2021r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 11.02.2021r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 04.03.2021r. godz. 11.30
Zespół Orzekający18.03.2021 godz. 11.30
Zespół Orzekający 08.04.2021r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 22.04.2021 godz. 11.30
Zespół Orzekający 06.05.2021r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 20.05.2021r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 10.06.2021r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 17.06.2021r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 01.07.2021r. godz. 11.30
Zespół Orzekający 26.08.2021r. godz. 11.3011-09-2020 09:37
Zasady wizyty w PPP131-07-2020 11:19
W związku z nadal trwającą pandemią COVID-19:przypominamy zasady wizyty w Poradni:

Na diagnozę przybywa uczeń z jednym rodzicem/ opiekunem – tym samym z którym przeprowadzony został wywiad epidemiologiczny.
- Przed wejściem do budynku rodzic/opiekun oraz uczeń zobowiązani są do dezynfekcji rąk
- Uczeń przed rozpoczęciem diagnozy zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z umieszczoną w sanitariatach procedurą.
- W trakcie pobytu na terenie PPP1 zarówno rodzic/opiekun jak i dziecko powyżej 4 r.ż. zobowiązany jest przebywać w maseczce
- Uczeń w trakcie diagnozy zobowiązany jest przebywać w maseczce i rękawicach ochronnych w które zaopatrza rodzic,
- Wskazane jest, aby uczeń w trakcie diagnozy posiadał własne przybory do pisania( długopis, ołówek)
- Podczas oczekiwania na dziecko na korytarzu PPP1 należy zachować dystans 2 metrów odległości pomiędzy klientami.
- Podczas ustalania terminu wizyty pracownik ma prawo do przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego oraz w sytuacji zagrożenia chorobą do przełożenia wizyty na późniejszy termin.
- Dzieci /uczniowie chorzy, z katarem, kaszlem, gorączką nie będą przyjmowani na diagnozę.
- Wywiady z rodzicami oraz porady po badaniach pracownicy nadal realizują telefonicznie.
- Odbiór dokumentów (opinii, orzeczeń) odbywa się w sekretariacie PPP1 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru w celu ograniczenia kontaktów z pracownikami.
- W sekretariacie Poradni może przebywać tylko jedna osoba
Pozostałe formy pracy poradni nadal prowadzone są zdalnie.
Nadal zawieszone są działania grupowe.
Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania,udzielą wsparcia,wyjaśnią wątpliwości.Zapraszamy do kontaktu.


31-07-2020 11:19
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka19-07-2020 09:45
Przypominamy, iż Poradnia prowadzi od wielu lat zajęcia -
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)
Co to jest?
To bezpłatne zajęcia pobudzające rozwój psychoruchowy i psychospołeczny, dedykowane dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, od momentu stwierdzenia wystąpienia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Rodzaj i częstotliwość zajęć są ustalane indywidualnie przez zespół specjalistów w zależności od potrzeb danego dziecka, w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Ponadto, rodzina dziecka jest również objęta wsparciem i czynnie uczestniczy w kształtowaniu procesu WWRD.
Kto może skorzystać z WWRD?
Podstawowym wymogiem formalnym jest to, by dziecko posiadało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Opinię taką wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Co powinno zaniepokoić w rozwoju dziecka?
Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego nie każde odstępstwa od normy świadczą o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Nie należy jednak bagatelizować niepokojących sygnałów, lepiej uzyskać opinię specjalistów.
Powinni Państwo szczególnie zwrócić uwagę na to, czy występują u dziecka:
zaburzenia w zachowaniach społecznych,
nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym,
nieprawidłowy rozwój mowy,
nieprawidłowy rozwój ruchowy,
zaburzenia w sferze emocji.

19-07-2020 09:45
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
DEKRACJA DOSTĘPNOŒCIwww.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl