Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Jeśli masz jakieś pytanie napisz do nas korzystając z formularza

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00


Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci oraz młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie pięciu gmin powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkałe na obszarze tych gmin (nieobjęte opieką placówek oświatowych).

WNIOSKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW !
Aktualności
16.08.2019 dniem wolnym19-07-2019 09:48
Informujemy, iż w dniu 16.08.2019 Poradnia będzie zamknięta.
Pracujemy w sobotę 31.08.2019 zgodnie z planem piątkowym od 8.00-14.00
Małgorzata Kobryń.

19-07-2019 09:48
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka19-07-2019 09:45
Przypominamy, iż Poradnia prowadzi od wielu lat zajęcia -
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)
Co to jest?
To bezpłatne zajęcia pobudzające rozwój psychoruchowy i psychospołeczny, dedykowane dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, od momentu stwierdzenia wystąpienia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Rodzaj i częstotliwość zajęć są ustalane indywidualnie przez zespół specjalistów w zależności od potrzeb danego dziecka, w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Ponadto, rodzina dziecka jest również objęta wsparciem i czynnie uczestniczy w kształtowaniu procesu WWRD.
Kto może skorzystać z WWRD?
Podstawowym wymogiem formalnym jest to, by dziecko posiadało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Opinię taką wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Co powinno zaniepokoić w rozwoju dziecka?
Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego nie każde odstępstwa od normy świadczą o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Nie należy jednak bagatelizować niepokojących sygnałów, lepiej uzyskać opinię specjalistów.
Powinni Państwo szczególnie zwrócić uwagę na to, czy występują u dziecka:
zaburzenia w zachowaniach społecznych,
nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym,
nieprawidłowy rozwój mowy,
nieprawidłowy rozwój ruchowy,
zaburzenia w sferze emocji.

19-07-2019 09:45
Wiodący ośrodek konsultacyjno-edukacyjno-opiekuńczy12-07-2019 10:07
Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. W tym celu Minister Edukacji Narodowej na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem „Za życiem”.
Program jest realizowany z jednostkami samorządu terytorialnego. Wiodącym ośrodkiem w powiecie gorzowskim ziemskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp.
Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.
Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
Prowadzimy w ramach projektu bezpłatne zajęcia pobudzające rozwój psychoruchowy i psychospołeczny, dedykowane dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, od momentu stwierdzenia wystąpienia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Rodzaj i częstotliwość zajęć są ustalane indywidualnie przez zespół specjalistów w zależności od potrzeb danego dziecka, w wymiarze od 1 do 5 godzin miesięcznie. Ponadto, rodzina dziecka jest również objęta wsparciem i czynnie uczestniczy w kształtowaniu procesu wspomagania rozwoju dziecka.
Kto może skorzystać z Projektu?
Każde dziecko z terenu powiatu zagrożone niepełnosprawnością posiadające:
-zaświadczenie lekarskie lub
-opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
-lub orzeczenie do kształcenia specjalnego
Opinie i orzeczenia wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zajęcia prowadzą specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda posiadający doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.
Zgłoszenia do projektu :
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7
Tel.95 7 330468.
Zajęcia realizowane są również na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą


12-07-2019 10:07
Uwaga! 2 maja dniem wolnym25-04-2019 11:39
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 informuje, iż 2 maja jest dniem wolnym od pracy.
Termin odpracowania tego dnia przypada na 18 maja.Zapraszamy.
Danuta Przewoźnik.

25-04-2019 11:39
RODO04-02-2019 10:37
Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pankiewicza 5-7, tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim możliwy jest pod numerem tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie przesłanki legalności art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, tj. przesłankę zgody w związku z Ustawią z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.) oraz w Ustawią z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych poradni.
4. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim przez okresy określone w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 1983 r., Nr 38, poz. 173r., ze zm.)
5. Podmiotem przetwarzającym (odbiorcą) Pana/Pani/ucznia danych osobowych mogą być tylko i wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ prowadzący i nadzorujący, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne upoważnione instytucje państwowe.
6. Posiada Pani/Pan/Uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Podpis Administratora
Małgorzata Kobryń


04-02-2019 10:37
Wykaz placówek medycznych, oświatowych,pomocowych.03-01-2019 11:33
Wykaz placówek medycznych, oświatowych,pomocowych.
1. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1 tel. 95 733 12 00; ul. Walczaka tel. 95 733 16 00
2.Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej ;ul. Mączna 70-780 Szczecin
3.SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1 66-003 Zabór,
Tel: 68 321 80 08
4.Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą ul. Narutowicza 6, tel:41 240 19 00
5. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 1A tel:95 736 41 07
6.Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Echo ul. Gwiaździsta 4 ;tel.95 720 48 21
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach www.niewidomi.edu.pl
8. Przychodnia rehabilitacyjna "Nad Łaźnią" Jagiełły 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel:95 722 48 74
9. Para Familia. Instytut zdrowia psychicznego; Walczaka 12, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel: 884 701 676
10. Przychodnia Neurologiczna dla dzieci Belon, Krynicka, Sobkowiak-Osińska s.c. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp. tel: 95 735 06 54
11. Poradnia neurologiczna; Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23a; Kostrzyn Nad Odrą
Tel:95 752 52 53
12.Ośrodek Wczesnej Interwencji
Stowarzyszenia:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wlkp.
www.autyzm-gorzow.org
2. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym
www.wspolnyswiat.org
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa w Zielonej Górze
www.zespoldowna.pl
4. Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
www.psouu-gorzow.pl
6. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomy
www.tpg.org.pl
7. Polski Związek Niewidomych
www.pzn.org.pl
Ośrodki koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńcze realizujące zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
1. Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, ul. Czereśniowa 4i, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9, ul. Widok 25, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
3. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27, ul. Śląska 42, 66-400 Gorzów Wlkp.
4. Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
1.PCPR w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Pankiewicza 5-7,66-400 Gorzów Wielkopolski tel. (095) 733 04 58
e-mail: pcpr@powiatgorzowski.pl
2. GCPRiPS
ul. Walczaka 42, 66 - 400 Gorzowie Wielkopolskim tel.: 0 95 735 86 12 wew. 619
e-mail: sekretariat@pcprips.gorzow.pl
Ośrodki Pomocy Społecznej
1. 66-450 Bogdaniec GOPS Leśna 11, +48957510061 +48957510209
2. 66-446 Deszczno OPS Strażacka 5+48957287659+48957287673
3. 66-415 Kłodawa GOPS Kościelna 10 +48957216663 +48957310046
4. 66-470 Kostrzyn OPS Niepodległości 17 +48957523033
5. 66-433 Lubiszyn GOPS Dworcowa 30F +48957205557 +48957287214
6. 66-431 Santok OPS Gorzowska 19+48957287527+48957287528
7. 66-460 Witnica MGOPS Kostrzyńska9 +48957515183


03-01-2019 11:33
Szkolenie08-11-2018 11:12
W dniach 8 i 9 listopada 2018 roku zorganizowane zostało szkolenie
" Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce" przeprowadzone przez Panią Monikę Zakrzewską. Uczestnikami byli nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych powiatu gorzowskiego.
Mamy nadzieję, iż nowa wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą nam jeszcze lepiej pomagać naszym klientom.

08-11-2018 11:12
„Uwolnij książki, dziel się z innymi”08-11-2018 10:52
Informujemy iż w naszej Poradni można skorzystać z "wolnych książek"

Stworzyliśmy miejsce z literaturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Działania te mają na celu stworzenie przez czytelników swoistej globalnej biblioteki, bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych.
Idea wolnych książek opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami na półkach, stają się ogólnodostępne. A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują.

Zapraszamy: weź ,przeczytaj, przynieś inną,
UWOLNIJ KSIĄŻKĘ


08-11-2018 10:52
Pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie23-10-2018 14:20

Na stronie Kuratorium Oświaty znajdują się linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie.
Jeśli szukasz pomocy sprawdź:

http://ko-gorzow.edu.pl/pomoc-dla-osob-i-rodzin-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

23-10-2018 14:20
Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy03-09-2018 16:04
Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 ze. zm.) została wskazana do pełnienia w Powiecie Gorzowskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
d)zapewnienie konsultacji medycznej np. neurologicznej.Projekt finansowany z Budżetu Państwa

03-09-2018 16:04
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl