News page
Main | Napisz news | Edytuj news |  |  | Wtyczki | Pomoc/Update | Zaloguj
Niezalogowany
„Wspomnienia…” Logopedyczne ćwiczenia słuchowe dla przedszkolaków posted by poradnia on 07-05-2020 13:09
Informacja posted by poradnia on 04-05-2020 10:22


„Wspomnienia…” Logopedyczne ćwiczenia słuchowe dla przedszkolaków07-05-2020 13:09
„Wspomnienia…”
Logopedyczne ćwiczenia słuchowe dla przedszkolaków
Cele: Różnicowanie wymowy (dźwięcznych)samogłosek i spółgłosek bezdźwięcznych.
Opowiadanie logopedy:
Ania i Franek spędzili ubiegłoroczne wakacje nad morzem. Dzieci zabrały ze sobą z domu ulubione zabawki, ponieważ nie chciały się z nimi rozstawać. Ania wzięła lalkę Amelkę i plastikowe zwierzątka: baranka Edzia, owieczkę Irenkę i jagniątko Janyyy. Franek spakował misia Uchusia i pajacyka Oskara w otwieranym pudełku. Ania śpiewała lalce (aaa ) przed zaśnięciem, a bawiąc się zwierzątkami naśladowała głosy baranka (e...), owieczki (i...) i jagniątka (y...). Franek otwierał pudełko, z którego wyskakiwał pajacyk i pokrzykiwał (o!;), a gdy bawił się misiem pogwizdywał (uuu). Rodzice kupili też dzieciom nowe zabawki. Ania dostała czarodziejskie lusterko, na które można było chuchać (ch...), a potem palcem rysować różne wzory. Później tata dokupił też różnokolorowe zaczarowane baloniki. Gdy się je nadmuchało, przybierały ciekawe kształty, potem można było z nich spuszczać powietrze i słuchać, jak pięknie syczą (s...). Frankowi rodzice kupili sitko do zabawy na plaży. Nabrany piasek wylatywał przez dziurki sitka, wydając fajny dźwięk (ś...), a na górze zostawały kamyczki i muszelki. Mama sprezentowała też Frankowi samolocik – latawiec, który furkocząc skrzydełkami (f...) leciał wysoko, wysoko do nieba.
To były wspaniałe, wakacyjne zabawy!

Ćwiczenia:
1) Czytając opowiadanie zachęcamy dziecko do naśladowania odgłosów zabawek, zwracając uwagę na to, by spółgłoski bezdźwięczne ( f, ch, s, ś) wypowiadać w izolacji bez dodawania samogłoski y ( nie fy tylko f...).
2) Ćwiczymy naśladowanie odgłosów zabawek Ani i zabawek Franka. Najpierw dziecko wypowiada samogłoski oznaczające stare zabawki Ani, następnie spółgłoski bezdźwięczne określające nowe zabawki, kupione nad morzem ( a, e, i, y, ch, s). Według tej samej zasady wypowiadane są głoski dotyczące zabawek Franka (u, o, ś, f). Następnie mieszamy głoski oznaczające odgłosy starych i nowych zabawek rodzeństwa – zabawki Ani(a, e, ch, i, s, y), zabawki Franka (u, ś, o, f). Dziecko ma zasygnalizować n.p. klaśnięciem, jak usłyszy wybraną ustaloną przez rodzica głoskę lub w wersji trudniejszej 2, 3 głoski.
Beata Bieńkowska-Blatkiewicz


07-05-2020 13:09
Informacja04-05-2020 10:22
Szanowni klienci Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.
Informujemy, że nasza Poradnia wznawia przyjmowanie dzieci.
Od 04.05.2020 Poradnia przyjmuje zgłoszenia oraz realizuje diagnozy
w bezpośrednim kontakcie z klientem jedynie w celu wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie WWWR opinii o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego, zaczętych i nie zakończonych jeszcze diagnoz, pilnych interwencji kryzysowych.
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Do odwołania wstrzymujemy zapisy na badania w celu wydania innych opinii.
Do odwołania wstrzymane są terapie grupowe, indywidualne oraz warsztaty dla rodziców.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa , klienci będą przyjmowani zgodnie z nowymi zasadami:
- Na diagnozę przybywa uczeń z jednym rodzicem/ opiekunem – tym samym z którym przeprowadzony został wywiad epidemiologiczny.
- Przed wejściem do budynku rodzic/opiekun oraz uczeń zobowiązani są do dezynfekcji rąk
- Uczeń przed rozpoczęciem diagnozy zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z umieszczoną w sanitariatach procedurą.
- W trakcie pobytu na terenie PPP1 zarówno rodzic/opiekun jak i dziecko powyżej 4 r.ż. zobowiązany jest przebywać w maseczce
- Uczeń w trakcie diagnozy zobowiązany jest przebywać w maseczce i rękawicach ochronnych w które zaopatrza rodzic,
- Wskazane jest, aby uczeń w trakcie diagnozy posiadał własne przybory do pisania( długopis, ołówek)
- Podczas oczekiwania na dziecko na korytarzu PPP1 należy zachować dystans 2 metrów odległości pomiędzy klientami.
- Podczas ustalania terminu wizyty pracownik ma prawo do przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego oraz w sytuacji zagrożenia chorobą do przełożenia wizyty na późniejszy termin.
- Dzieci /uczniowie chorzy, z katarem, kaszlem, gorączką nie będą przyjmowani na diagnozę.
- Wywiady z rodzicami oraz porady po badaniach pracownicy nadal realizują telefonicznie.
- Odbiór dokumentów (opinii, orzeczeń) odbywa się w sekretariacie PPP1 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru w celu ograniczenia kontaktów z pracownikami.
- W sekretariacie Poradni może przebywać tylko jedna osoba


04-05-2020 10:22
Zarządzenie dyrektora PPP104-05-2020 10:06
Zarządzenie Nr 36 /2020
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.
z dnia 04.05. 2020r.

w sprawie: wznowienia działalności diagnostycznej i wprowadzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19
Na podstawie: art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.780) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2002 roku sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz .U. z 2003r.nr6,poz.69 z późn. zmianami)
zarządza się co następuje:
§ 1. W związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej możliwości powrotu do pracy stacjonarnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w porozumieniu i za zgodą Starosty Powiatu Gorzowskiego PPP nr 1 w Gorzowie wznawia działalność diagnostyczną z zachowaniem priorytetów obejmujących diagnozy konieczne dla wydania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, rozpoczętych i nie zakończonych diagnoz, interwencji kryzysowej oraz niezbędnej dla rozwoju dziecka rehabilitacji ruchowej.
§ 2. Pozostała działalność terapeutyczna, terapia logopedyczna, zajęcia WWR nadal prowadzone są za pomocą narzędzi do kształcenia na odległość do czasu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego.
§ 3. Diagnozy wykonywane będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa opisanych w załączniku do zarządzenia- „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 „ konsultowane przez specjalistę ds. BHP
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podlega ogłoszeniu na stronie internetowej http://www.ppp1.powiatgorzowski.pl//> Dyrektor PPP1w Gorzowie Wlkp.
Małgorzata Kobryń.
Zał.1
WEWNETRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.
w okresie epidemii COVID-19

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. w czasie pandemii COVID-19
1. Poradnia zapewnia wszystkim osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii COVID -19-10 w tym rękawiczki jednorazowe ,maski ochronne oraz środki do dezynfekcji rąk .
2. Wszystkie osoby niezależenie od podstawy zatrudnienia są zobowiązane do stosowania środków wymienionych w pkt. powyżej
Organizacja stanowisk pracy w PPP1
1. Wszystkie osoby odpowiedzialne za organizację stanowisk pracy zobowiązuje się do zapewnienia odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m.
2. Wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, zobowiązuje się do przestrzegania zachowania odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m.
3. Wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, zobowiązuje się do zachowania bezpiecznej odległości między sobą, co najmniej 1,5m .
4. W przypadku kiedy jest to niemożliwe i uzasadnione nagłą potrzebą ze względu na charakter wykonywanej w Poradni pracy, należy zastosować dopuszczoną do stosowania na terenie zakładu ochronę nosa i ust ( maski, przyłbice ) oraz zmniejszyć odległość.


Zalecenia dla pracowników:
1) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu obowiązkowy pomiar temperatury ciała (prowadzony przez pracownika Starostwa Powiatowego) i dezynfekcja rąk;
2) noszenie maseczki/ewentualnie przyłbicy oraz rękawic ochronnych podczas wykonywania obowiązków w kontakcie z klientem;
3) regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem do dezynfekcji;
4) podczas kaszlu i kichania zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
5) nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
6) dołożenie wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonej pracy;
7) dokonywanie dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka;
8) regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł;
9) Wietrzenie gabinetów.
10) Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
11) Otoczenie szczególną troską pracowników z grup najbardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe w jak najmniejszym stopniu angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.życia oraz przewlekle chorych.
II . Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika lub klienta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa przez pracowników poradni.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy poradni nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia korona wirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu.
4. W przypadku zidentyfikowanego, na podstawie ankiety, podwyższonego ryzyka zakażenia u klienta Poradni zasadna jest wówczas odmowa przyjęcia klienta.
5. W sytuacji wystąpienia objawów w czasie pobytu w Poradni klient powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
6. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić organ prowadzący poradnię oraz właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
7. Pracownik lub klient powinien oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
8. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub klient , przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
9. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
III. Procedury dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp. pracujących w systemie diagnozy stacjonarnej w okresie epidemii COVID-19


1) Pracownik pedagogiczny przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z klientem poradni powinien przestrzegać obowiązujących w poradni procedur, zastosować się do nich pod kątem organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych.
2) Diagnosta kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem/pełnoletnim uczniem zgłoszonym na diagnozę w celu przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji epidemiologicznej. Przed wyznaczeniem daty badania przeprowadza wywiad epidemiologiczny( zał.1)– gdy wszystkie odpowiedzi rodzica na zadane pytania są negatywne – wyznacza datę badań.
3) Przed podjęciem czynności diagnostycznych na terenie PPP1 rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń jest zobowiązany do zaktualizowania wywiadu epidemiologicznego, który podpisuje czytelnie.
4) W przypadku złego samopoczucia zgłaszanego przez ucznia lub jego opiekuna – diagnoza w poradni zostaje odwołana. Wyznacza się kolejny termin badania.
5) Rodzic o wyznaczonej godzinie badania kontaktuje się telefonicznie z poradnią i czeka przy wejściu służbowym do Starostwa Powiatowego, aż diagnosta wprowadzi go do budynku i zaprowadzi do gabinetu.
6) Należy poinformować rodzica o konieczności użycia maski i rękawiczek przez dziecko i rodzica/opiekuna na terenie PPP1.W maski i rękawiczki zaopatruje rodzic.
7) Obowiązek zakrywania na terenie poradni ust i nosa przez klientów nie dotyczy:
• dziecka do ukończenia 4 roku życia;
• osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust ;
8) Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą
9) Pracownik pedagogiczny rozpatrując zgłoszenie powinien przeprowadzić wstępne czynności diagnostyczne z rodzicem/prawnym opiekunem/pełnoletnim uczniem w formie pracy na odległość – telefonicznie i omówić tok postępowania na terenie poradni.
10) Pracownicy pedagogiczni w celu wykonania postępowania diagnostycznego w bezpośrednim kontakcie z klientem przychodzą do pracy zgodnie z ustalonym przez dyrektora nowym rozkładem godzin dydaktycznych uwzględniającym czynności w zakresie dezynfekcji i wietrzenia gabinetów
11) Pracownik pedagogiczny podczas realizacji wszystkich czynności w trakcie bezpośredniego kontaktu z klientem zobowiązany jest do zastosowania maksymalnie bezpiecznych warunków i korzystania ze środków ochrony indywidualnej ustalonych i zabezpieczonych przez dyrektora poradni (zgodnie z zaleceniami GIS, WHO) zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie jak i klientowi.
12) W trakcie diagnozy dziecko pozostaje samo w gabinecie, a rodzic oczekuje na dziecko w poczekalni.
13) Udział rodzica w diagnozie możliwy jest tylko w uzasadnionych przypadkach (np. małe dziecko, osoba niepełnosprawna) - decyzję podejmuje specjalista.
14) Specjalista informuje rodzica o zakończonym procesie diagnostycznym na terenie poradni oraz udziela informacji o dalszej formie postępowania: porada, konsultacja, informacja w przypadku wydawania dokumentów dla dziecka/ucznia możliwa jest drogą telefoniczną.
15) Po przeprowadzeniu badania przeprowadzana jest dezynfekcja stanowiska pracy (wszystkich przedmiotów z którymi klient miał kontakt w trakcie procesu diagnostycznego);
16) Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny klient zostanie przyjęty w tym gabinecie;
17) Pomoce logopedyczne, pedagogiczne czy psychologiczne- jeśli pozwala na to procedura diagnostyczna- papierowe muszą być zalaminowane i dezynfekowane po każdym badaniu.
18) Dziecko nie przynosi do poradni zbędnych przedmiotów np. zabawek.
19) U dzieci młodszych (do 3 roku życia i dzieci nie mówiących) ocena rozwoju mowy dziecka odbywa się na podstawie diagnostycznego telefonicznego wywiadu z rodzicem.
20) Wywiady logopedyczne oraz porady po badaniach będą realizowane telefonicznie.

21) Terapia logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna realizowana jest za pomocą narzędzi pracy na odległość.
22) Pracownik pedagogiczny po zakończeniu pracy zobowiązany jest do wyrzucenia rękawiczek do wyznaczonego pojemnika, umycia i dezynfekcji rąk;

IV. Procedura przyjmowania klientów w PPP1.
1. Na diagnozę przybywa uczeń z jednym rodzicem/ opiekunem – tym samym z którym przeprowadzony został wywiad epidemiologiczny.
2. Przed wejściem do budynku rodzic/opiekun oraz uczeń zobowiązani są do dezynfekcji rąk
3. Uczeń przed rozpoczęciem diagnozy zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z umieszczoną w sanitariatach procedurą.
4. W trakcie pobytu na terenie PPP1 zarówno rodzic/opiekun jak i dziecko powyżej 4 r.ż. zobowiązany jest przebywać w maseczce
5. Uczeń w trakcie diagnozy zobowiązany jest przebywać w maseczce i rękawicach ochronnych w które zaopatrza rodzic,
6. Wskazane jest, aby uczeń w trakcie diagnozy posiadał własne przybory do pisania
( długopis, ołówek)
7. Podczas oczekiwania na dziecko na korytarzu PPP1 należy zachować dystans 2 metrów odległości pomiędzy klientami.
8. Podczas ustalania terminu wizyty pracownik ma prawo do przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego oraz w sytuacji zagrożenia chorobą do przełożenia wizyty na późniejszy termin.
9. Dzieci /uczniowie chorzy, z katarem, kaszlem, gorączką nie będą przyjmowani na diagnozę.
10. Wywiady z rodzicami oraz porady po badaniach pracownicy nadal realizują telefonicznie.
11. Odbiór dokumentów (opinii, orzeczeń) odbywa się w sekretariacie PPP1 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru w celu ograniczenia kontaktów z pracownikami.
12. W sekretariacie Poradni może przebywać tylko jedna osoba
04-05-2020 10:06
Informacja30-04-2020 17:23
Drodzy Klienci!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , poradnie psycholologiczno- pedagogiczne, w tym nasza , wznawiają działalność stacjonarną od dnia 4.05.2020r.

Prosimy obserwować naszą stronę internetową oraz funpage na facebooku, pojawią się tu wewnętrzne zasady bezpieczeństwa.

30-04-2020 17:23
U rudej wiewiórki – logopedyczne zabawy oddechowe27-04-2020 08:30


Bajka o wiewiórce jest inspiracją do zabaw logopedycznych kojarzących się z treścią opowiadania.

Ruda wiewiórka wróciła z długiego wiosennego spaceru trochę zmarznięta i mama przygotowała jej ciepłą herbatkę (dmuchanie, studzenie herbaty itp.). Wiewióreczka lubiła pić przez słomkę i bawić się bulgocząc (wdech nosem, wolny i spokojny wydech ustami przez słomkę zanurzoną w szklance wody). Gdy wiewiórka się już rozgrzała, postanowiła przygotować kilka ozdób na urodziny. Najpierw zrobiła łódeczki z połówek orzechów, patyczków i papierowych trójkącików (dmuchanie na łódeczki pływające np. w misce z wodą albo na żagielki wycięte z kolorowego papieru). Później z piórek ptaszków i sznureczka wykonała girlandy (dmuchanie na piórka, zdmuchiwanie piórka z dłoni, dmuchanie na piórko przez słomkę, wydmuchiwanie piórka ukrytego wcześniej w słomce). Gdy wiewióreczka kończyła robić łańcuszek tata przyniósł do domu wiosenne kwiatki, które pięknie pachniały (wdychanie powietrza nosem, buzia zamknięta). Ruda wiewiórka udekorowała pokój łódeczkami i girlandami, usiadła na fotelu i czekała na gości. Nagle ktoś zapukał do drzwi – to kuzyni i kuzynki, szare i rude wiewiórki przyszły w odwiedziny, przyniosły smakowite orzechowe ciasto, które pięknie pachniało(spokojnie oddychamy nosem, buzia zamknięta). Gdy wszyscy nasycili się już słodkim ciastem, postanowili wesoło się pobawić .Wiewiórki robiły z waty małe kuleczki (dmuchanie na kulkę z waty; rozdmuchiwanie po stole kilku małych kuleczek; dmuchanie na kulkę przez słomkę, wdmuchiwanie kulki do bramki zbudowanej z klocków). Wieczorem rodzice i przyjaciele wiewiórki usiedli przy stole i śpiewali piosenki o lesie (granie na flecie, harmonijce ustnej; gwizdanie na glinianych piszczałkach, gwizdku; gwizdanie bez gwizdka).


Beata Bieńkowska-Blatkiewicz
27-04-2020 08:30
ZABAWY LOGOPEDYCZNE: „Szufladki ze Skarbami”20-04-2020 11:53
Różnicowanie głoski szumiącej SZ i syczącej S w zabawie.
Materiały: 2 jednakowe pudełka np. po słodyczach otwierane poprzez wysuwanie środkowej części (mogą być też tradycyjne z otwieranym wieczkiem), 2 duże guziki, gruba nitka lub sznureczek, stare gazetki reklamowe, kartki papieru, kredki

Z pudełek wykonujemy 2 szufladki – z guzika i sznureczka wykonujemy gałkę do każdej szuflady. Na wierzchu każdej szufladki umieszczamy sporych rozmiarów napisane literki – na jednej literkę SZ, a na drugiej S.
Do szufladek będziemy wkładać nasze skarby - obrazki bądź karteczki z podpisami w oparciu o różne kategorie: 1.Ubrania
2.Zabawki i gry
3.Inne skarby
Ad.1
- Zastanawiamy się jakie części garderoby zaczynają się głoską SZ, a jakie głoską S, n.p.
(skafander, spódnica, szalik, spodenki, szelki, ,spodnie, szal, suknia na bal, sukienka letnia, szpilki, sukienka marynarska, szarfa, sandały, itp), staramy się znaleźć jak najwięcej nazw ubrań. Rysujemy małe obrazki przedstawiające ubrania i wycinamy, bądź wycinamy je z gazetek. Możemy też napisać nazwy ubrań na małych karteczkach. Powycinane obrazki lub słówka umieszczamy w odpowiedniej szufladce w zależności od głoski początkowej. Umieszczając nasze „skarby” w szufladkach wyraźnie wypowiadamy ich nazwy.
- Wyjmując z każdej szufladek i losując po jednym obrazku układamy pary i wypowiadamy płynnie: np. sukienka – szalik. Gdy szufladki się opróżnią mieszamy karteczki i rozpoczynamy segregowanie (chowanie do szufladek) od nowa.
Uwaga: Wyrazów z kategorii ubrania z głoską S na początku słowa może być mniej niż z głoską SZ, więc aby zabawa ciekawie przebiegała i było mniej więcej po równo słówek na każdą głoskę może warto wprowadzić takie wyrażenia: szyfonowa tunika, szeroka peleryna, szary golf itp.
Ad 2 i Ad 3
Wykonujemy ćwiczenia analogicznie do Ad1 w oparciu o inne kategorie.Beata Bieńkowska-Blatkiewicz


20-04-2020 11:53
Utrwalenie wymowy głoski „Ż” w oparciu o wiersz Juliana Tuwima „Dyzio Marzyciel”.16-04-2020 09:07


Materiały – dowolne wydanie wiersza „Dyzio Marzyciel” Juliana Tuwima; opakowanie po słodyczach (czekoladzie, ciastkach, pralinkach, itp.).

Zadanie wstępne:
Dyzio z wiersza Juliana Tuwima położył się na trawie i marzy o zjedzeniu słodyczy. Nazwij słodycze występujące w wierszu.
Wykonaj ćwiczenia gimnastyki buzi i języka: obliż wargi „w kółeczko” najpierw w jedną stronę, a potem w drugą; cmokaj językiem i wargami.
Jakich kolorów są słodycze w wierszu? W których nazwach kolorów słychać głoskę „ż”. W jakim miejscu w wyrazie słychać tą głoskę – na początku , czy w środku słowa? Wypowiadając wyrazy z „ż” pamiętaj o prawidłowym ułożeniu języka i warg. Głoskę „ż” wypowiadamy dźwięcznie.
Zadanie w oparciu o tekst wiersza:
Posłuchaj wiersza o Dyziu. Spróbuj odnaleźć wyrazy z głoską „ż (rz)”. Gdy usłyszysz wyrazy
z „ż (rz)”, stuknij dłonią o blat stolika, przy którym siedzisz. Wypowiedz głośno te słowa.
Czy głoska ”ż (rz)” występuje w nich na początku, czy w środku słowa.
(położył, marzy, różowe, pierzaste, leżę, świeżej).
Dyzio marzy o jedzeniu słodyczy, ale powinien jeść więcej owoców i warzyw.
Chłopiec najbardziej lubi jeść owoce i warzywa, w których nazwach ukryła się głoska „ż(rz)”. Jakie to mogą być owoce? (np. porzeczki, jeżyny, brzoskwinie, orzechy). Czy w nazwach tych owoców głoska „ż(rz)” występuje na początku, czy w środku wyrazu?
Jakie warzywa lubi jeść Dyzio? (np. rzodkiewka, rzepa) Czy w nazwach tych warzyw „ż(rz)” słychać na początku, czy w środku słowa?
Czy lubisz jeść owoce i warzywa? Jakie najbardziej?
Naucz się fragmentu wiersza: „Leżałbym sobie, jak leżę,
Na tej murawie świeżej,
Wyciągnąłbym tylko rękę
I jadł...i jadl...i jadł...”
Układanie puzzli:
Wykonaj własne puzzle: najpierw przytnij obrazek z opakowania po słodyczach w kształcie prostokąta, potem potnij prostokąt na kilka kawałków o różnych kształtach. Pomieszaj własnoręcznie wykonane puzzle i postaraj się ułożyć z nich obrazek.Beata Bieńkowska - Blatkiewicz


16-04-2020 09:07
Porada zawodowa15-04-2020 10:38
e-ZAMEK.pl jest portalem przeznaczonym do dla osób, które nie zdecydowały jeszcze o wyborze ścieżki zawodowej i chciałyby rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe.
Wygenerowany wynik testu można przesłać do doradcy zawodowego (m.madejczyk@ppp1.powiatgorzowski.pl) w Poradni, celem konsultacji zawodoznawczej.

http://www.e-zamek.pl/…

15-04-2020 10:38
Prosty test słuchowy08-04-2020 08:37

Jeśli odpowiedź na któreś z poniższych pytań brzmi „nie” lub reakcje dziecka są niepewne, a rozwój mowy budzi niepokój, wówczas należy skontaktować się ze specjalistą (laryngologiem, logopedą). Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różnorodne: wada słuchu, przewlekłe wysiękowe zapalenie uszu, opóźnienie psychoruchowe, brak stymulacji ze strony środowiska, wady narządów mowy, zaburzenia oddechowe czy też podłoże emocjonalne.

Niemowlę w wieku od 0 do 3 miesięcy życia.
Czy:
1. Dziecko porusza się, reaguje (zmrużeniem oczu lub nagłym rozłożeniem rączek) na bardzo głośne dźwięki?
2. Przestaje ssać, gdy słyszy bardzo głośny dźwięk?
3. Około 2 miesiąca reaguje ( uspokaja się) na głos matki lub ojca?
4. Głuży (grucha) wyrażając swoje emocje poprzez najczęściej gardłowe dźwięki przypominające k, g, ch?

Niemowlę od 3 do 6 miesiąca życia.
Czy:
1. Zwraca głowę w kierunku grzechotki lub innej zabawki wydającej dźwięki?
2. Zwraca głowę w kierunku interesujących je dźwięków, gdy jest wołane po imieniu?

Niemowlę od 6 do 10 miesiąca życia.
Czy:
1. Rozumie zakaz „nie wolno” i reaguje na swoje imię?
2. Zwraca głowę w kierunku źródła dźwięku?
3. Gaworzy – łączy dźwięki, powtarza sylaby np. „ba-ba”, „pa-pa”, bawi się głosem świadomie?
4. Używa własnego głosu, gdy chce zwrócić na siebie uwagę, bawią go „rymowanki” i zabawy np. „kosi-kosi”?

Dziecko około 12 miesiąca życia.
Czy:
1. Próbuje naśladować głos matki, wymawia pierwsze słowa, np. „mama”, „tata”, „nie”?
2. Próbuje naśladować głosy zwierząt?
3. Rozumie pytania: „Gdzie jest”?

Dziecko od 12 do 18 miesiąca życia.
Czy:
1. Reaguje na swoje imię, gdy się je woła z drugiego pokoju?
2. Potrafi pokazywać znane sobie rzeczy, gdy się je nazywa?
3. Reaguje na polecenia typu: „chodź”?
4. Poproszone pokaże nos, oko, ucho?

Dziecko od 18 do 24 miesiąca życia.
Czy:
1. Spełnia proste polecenia?
2. Nazywa to, czego się domaga?
3. Potrafi dobierać wyrazy dźwiękonaśladowcze do przedmiotu np. samochód – brum, brum ?
4. Mówi około 20 – 300 słów?

Dziecko od 2 do 4 roku życia.
Czy:
1. Spełnia trudniejsze polecenia?
2. Odpowiada na pytanie „Co to jest”?
3. Zadaje pytania interesując się otoczeniem?

Opracowano na podstawie” „Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu” praca zbiorowa pod redakcją J. Kobaska

Logopeda - Barbara Skwierzyńska.


08-04-2020 08:37
UCZYMY SIĘ CHUCHAĆ, DMUCHAĆ I PRAWIDŁOWO ODDYCHAĆ06-04-2020 11:06


Prawidłowe oddychania jest podstawą dobrej wymowy. Celem tych ćwiczeń jest wydłużenie fazy wydechu i wdechu oraz utrwalenie prawidłowych nawyków oddychania.

1. Chuchnij na lusterko i zobacz, jak pokrywa się parą.
2. Chuchnij parę razy na swoją dłoń i poczuj ciepło swojego oddechu.
3. Powąchaj kwiatek, buteleczkę perfum.
4. Dmuchnij na wiatraczek – raz mocno a raz lekko.
5. Dmuchaj na kartkę papieru (kartkę możesz porozdzierać tak, żeby powstały frędzelki).
6. Dmuchaj na zawieszone na nitce papierowe zabawki, kolorowe waciki. Dmuchaj na nie mocno tak, żeby fruwały.
7. Puszczaj bańki mydlane.
8. Rozdmuchuj kulki z papieru, owoce jarzębiny itp. możesz dmuchać przez rurkę.
9. Zrób tor z klocków. Przeprowadź przez ten tor dmuchaniem: piłeczkę pingpongową, korek, kulkę z papieru, mały plastikowy samochodzik.
10. Zbuduj z kart do gry duży domek i zdmuchnij go.
11. Zagraj na flecie, harmonijce ustnej lub na trąbce. Zagwiżdż na gwizdku.
12. Rozlej na kartonie trochę rzadkiej farby akwareli i rozdmuchuj przez słomkę tak, żeby była jak największa plama.
13. Zrób tor ze sznurka. Dmuchając przeturlaj korale. Mogą to być chrupki, korki, małe szyszki, żołędzie.
14. Rozsyp na stole kaszę, groch, ryż i rozdmuchuj na wszystkie strony albo dmuchając ułóż jakiś wzór.
15. Nadmuchuj balony.
16. Przy mówieniu nabieramy powietrze ustami. Zrób wdech. Na wydechu, jak najdłużej potrafisz, powiedz aaaaa. W ten sam sposób powiedz kolejno: ooo…. uuuuuu…. eeee…. iiii…. yyyy…

06-04-2020 11:06
f u s i o n : c h i l l
fusion:chill 1.0
powered by FusionPHP