News page
Main | Napisz news | Edytuj news |  |  | Wtyczki | Pomoc/Update | Zaloguj
Niezalogowany
Życzenia posted by poradnia on 21-12-2022 08:43
TECHNIKI TERAPEUTYCZNE STOSOWANE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 posted by poradnia on 21-12-2022 08:40


Życzenia 21-12-2022 08:43
Pokój na ziemi ludziom,
a w niebie cisza gwiazd,
grają anieli,
świat się chlebem dzieli.
Świat ma dziś świąteczny blask…
Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego,pomyślnego Nowego Roku oraz szczęśliwych chwil w gronie najbliższych życzą pracownicy PPP1

21-12-2022 08:43
TECHNIKI TERAPEUTYCZNE STOSOWANE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 121-12-2022 08:40


Metoda NDT-Bobath terapia stosowana u wcześniaków, niemowląt, dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi i ortopedycznymi, oraz prezentującymi opóźnienia rozwojowe, która dąży do maksymalnego rozwoju potencjału oraz możliwości dziecka na ile umożliwia mu to istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego. Jedną z zasad usprawniania jest wpływanie na napięcie mięśni, poprzez zmniejszanie napięcia wzmożonego i zwiększanie napięcia obniżonego, dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia. W każdym spotkaniu biorą udział rodzice albo opiekunowie dziecka. Odpowiednio przeszkoleni, są w stanie kontynuować wytyczne stosowane podczas rehabilitacji metodą NDT Bobath w warunkach domowych, w trakcie karmienia dziecka, noszenia go, pielęgnacji czy zabawy.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to zajęcia grupowe o charakterze stymulująco- terapeutycznym, które mają na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki dużej, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Proponowaneaktywności wywodzą się z naturalnych ruchowych i emocjonalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z innymi osobami. Terapia ręki polega na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, jak również dostarczaniu wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem zajęć jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) zajęcia grupowe dla dzieci przejawiających zaburzenia zachowania w grupie społecznej. Podczas spotkań terapeuta modeluje zachowania dzieci w różnych sytuacjach społecznych ucząc nowych umiejętności i dostarczając prawidłowych wzorców zachowań.
Niedyrektywna terapia zabawowa wykorzystuje inicjatywę dziecka do zabawy i aktywności w celu budowania z nim relacji opartej na akceptacji, swobodzie i szacunku. Zabawa traktowana jest jako naturalny sposób samowyrażania się dziecka. Terapeuta stwarza odpowiednie warunki do podjęcia aktywności, obserwuje dziecko i podąża za nim stwarzając mu możliwość do podejmowania decyzji, pokonywania trudności i wyrażania swoich potrzeb oraz rozwijania kreatywności.
Metoda Dobrego Startu opiera się na usprawnianiu analizatora wzrokowego, dotykowego, słuchowego i kinestetyczno- ruchowego oraz funkcji językowych i wykonawczych w celu kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Metoda wykorzystuje element słuchowy- piosenkę, element wzrokowy- wzory graficzne oraz element ruchowy- wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki.
Terapia pedagogiczna opiera się na stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka. Działania podejmowane przez terapeutę są zindywidualizowane i mają na celu kompensowanie deficytów w wiadomościach oraz umiejętnościach dziecka niezbędnych do podjęcia nauki w szkole, a także rozwijanie sfery emocjonalno- motywacyjnej dziecka

21-12-2022 08:40
Oferta programowa 2022- 202309-09-2022 09:38
OFERTA 2022– 2023
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

PAŃSTWO DYREKTORZY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PP-P nr 1 w Gorzowie Wlkp.
SZANOWNI RODZICE


Zapraszamy na:
Badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakończone wydaniem opinii , orzeczenia lub informacji :
• trudności szkolnych,
• dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
• tempa rozwoju dziecka
• problemów wychowawczych
• dzieci szczególnie uzdolnionych
• zagrożenia uzależnieniami
• zaburzeń mowy
• wiadomości i umiejętności uczniów powracających z zagranicy
• możliwości i predyspozycji zawodowych
• diagnozowanie młodzieży poniżej 15 roku życia podejmujących praktyki zawodowe
• funkcjonalna ocena rozwoju ruchowego dla dzieci w wieku 0-6
• indywidualnego toku lub programu nauki
• inne
W ramach wspomagania pracy szkół i placówek proponujemy:
• Prowadzenie konsultacji pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych dla nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach z rejonu działania Poradni.
• Współpraca przy opracowywaniu, realizacji i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz WOPF
• Obserwacja ucznia na terenie placówki.
• Szkoleniowe rady pedagogiczne - tematyka rad pedagogicznych uzgadniana jest indywidualnie i wynika z potrzeb szkoły.
• Udział w zespołach wychowawczych

Zajęcia realizowane na terenie placówek:
Poradnia organizuje na terenie placówek warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania z rodzicami na uzgodniony wcześniej temat, będący efektem przeprowadzonej w placówce diagnozy potrzeb i występujących problemów.
Realizacja potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę będzie prowadzona w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych.
Przykładowe tematy warsztatów i zajęć:
Dla uczniów:
1.O byciu fair w pajęczej sieci internetu- kl. V-VI
2.Przepis na stres- kl. VII-VIII
3. ABC trudnych emocji-kl. IV
4. Zajęcia integracyjne dla klas I-III-
Dla Rodziców:
1. Szkoła dla rodziców i wychowawców
2.Wsparcie dla rodziców dzieci – uchodźców z Ukrainy
3.Gimnastyka buzi i języka w oparciu o Logobajki-grupy przedszkolne 3- latki z udziałem dzieci
Dla nauczycieli:
1.Adaptacja dziecka przedszkolnego- warsztat
2.Budząca się szkoła.-warsztat
3.Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych

Zajęcia realizowane na terenie Poradni :

Terapia psychologiczna
• Terapia systemowa rodzin
• Terapia uzależnień dla młodzieży
• Indywidualne wsparcie w sytuacji trudnej


Terapia pedagogiczna
• Terapia Ręki - dla dzieci z trudnościami manualnymi, mających problemy z czynnościami samoobsługowymi, niechętnie podejmujących się zadań wymagających precyzyjnych ruchów dłoni
• Terapia pedagogiczna dla najmłodszych / wczesna nauka czytania metodą krakowską - zajęcia skierowane do uczniów klas I-III
• Trening Umiejętności Społecznych TUS-kl. I-III
• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. IV-VIII
• Dzień Poradni ,,Festiwal narodów” z udziałem uczniów z Ukrainy


Terapia logopedyczna

• Opóźniony i zaburzony rozwój mowy
• Profilaktyka logopedyczna

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

• Mediacje i negocjacje
• Interwencja kryzysowa

Indywidualne specjalistyczne konsultacje dla rodziców i nauczycieli w Poradni oraz na terenie placówek, w tym::
• Konsultacje dla rodziców i nauczycieli młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych
• Konsultacje dla rodziców i nauczycieli młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych – komputer, internet, telefon itp.
• Konsultacje z fizjoterapeutą/terapeutą NDT Bobath w zakresie problematyki rozwojowej
• Konsultacje i porady dotyczące rozpoznawania i rozwijania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych .

W ramach działalności profilaktycznej w poradni realizujemy badania przesiewowe:
• komputerowe badania wzroku programem „Widzę…”,
• komputerowe badanie słuchu programem „Słyszę”.
• Screeningowy audiometr tonalny - ocena sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.) i młodzieży. Indywidualna diagnoza słuchu obwodowego oraz diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. - zajęcia indywidualne i grupowe, w tym m.in.:
• Rehabilitacja ruchowa
• Metoda Dobrego Startu
• Metoda Weroniki Sherborne
• Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej
• Terapia naurotaktylna

W dalszym ciągu czynny jest telefoniczny dyżur wsparcia psychologicznego dla uczniów i rodziców.
Czwartek 10.00-12.00
Warunkiem prowadzenia wszelkich działań wynikających z przepisów prawa oświatowego na terenie placówek jest złożenie wcześniejszego zapotrzebowania pisemnego do dyrektora Poradni. Pierwszeństwo mają placówki, na terenie których nie były realizowane jeszcze zajęcia.
Warunkiem przeprowadzenia diagnozy dziecka lub objęcia go pomocą psychologiczno- pedagogiczną i logopedyczną na terenie Poradni jest wola rodziców, prawnych opiekunów, lub pełnoletniego ucznia wyrażona w formie wniosku (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej http://www.ppp1.powiatgorzowski.pl)/> O terminach spotkań wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie. O terminie realizacji wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.
W sprawach pilnych o przyjęciu decyduje dyrektor Poradni.
Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować pod nr tel. 95 7 330 468 (67) – sekretariat09-09-2022 09:38
Adres skrytki ePUAP.22-03-2021 09:48
Adres skrytki ePUAP.


/porpsychped1/SkrytkaESP

BIP- adres
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ppp1/

22-03-2021 09:48
RODO18-09-2020 08:28
klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pankiewicza 5-7, tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim możliwy jest pod numerem tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie przesłanki legalności art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, tj. przesłankę zgody w związku z Ustawią z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.) oraz w Ustawią z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych poradni.
4. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim przez okresy określone w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 1983 r., Nr 38, poz. 173r., ze zm.)
5. Podmiotem przetwarzającym (odbiorcą) Pana/Pani/ucznia danych osobowych mogą być tylko i wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ prowadzący i nadzorujący, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne upoważnione instytucje państwowe.
6. Posiada Pani/Pan/Uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Podpis Administratora
Małgorzata Kobryń

18-09-2020 08:28
„Uwolnij książki, dziel się z innymi”08-11-2018 10:52
Informujemy iż w naszej Poradni można skorzystać z "wolnych książek"

Stworzyliśmy miejsce z literaturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Działania te mają na celu stworzenie przez czytelników swoistej globalnej biblioteki, bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych.
Idea wolnych książek opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami na półkach, stają się ogólnodostępne. A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują.

Zapraszamy: weź ,przeczytaj, przynieś inną,
UWOLNIJ KSIĄŻKĘ


08-11-2018 10:52
Pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie23-10-2018 14:20

Na stronie Kuratorium Oświaty znajdują się linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie.
Jeśli szukasz pomocy sprawdź:

http://ko-gorzow.edu.pl/pomoc-dla-osob-i-rodzin-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

23-10-2018 14:20
Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy03-09-2018 16:04
Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 ze. zm.) została wskazana do pełnienia w Powiecie Gorzowskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
d)zapewnienie konsultacji medycznej np. neurologicznej.Projekt finansowany z Budżetu Państwa

03-09-2018 16:04
Uczen ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.24-07-2018 10:46
Ważne informacje18-06-2018 08:21
Wnioski o diagnozę w Poradni realizowane są według kolejności zgłoszeń. Z uwagi na ich dużą ilość i konieczność prowadzenia długotrwałego postępowania diagnostycznego, konsultacyjnego i orzekającego czas oczekiwania może wynosić około 4-5 miesięcy

Poza kolejnością (decyduje dyrektor poradni) przyjmowane są osoby będące w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia.

W przypadku rezygnacji z terminu wizyty, z powodu choroby lub innych sytuacji życiowych prosimy o wcześniejsze powiadomienie naszej placówki.

18-06-2018 08:21
f u s i o n : c h i l l
fusion:chill 1.0
powered by FusionPHP