News page
Main | Napisz news | Edytuj news |  |  | Wtyczki | Pomoc/Update | Zaloguj
Niezalogowany
BEZPŁATNA INFOLINIA posted by poradnia on 02-10-2019 13:41
OFERTA PROGRAMOWA 2019 – 2020 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM posted by poradnia on 12-09-2019 15:14


BEZPŁATNA INFOLINIA 02-10-2019 13:41

800 080 222
Całodobowa bezpłatna linia
dla dzieci i młodzieży,
rodziców oraz nauczycieli
JESTEŚ DZIECKIEM LUB NASTOLATKIEM?
masz problemy w szkole lub w domu?
potrzebujesz z kimś porozmawiać?
czujesz się przygnębiony?
jesteś ofiarą przemocy?
myślisz, że „jest z Tobą coś nie tak”?

JESTEŚ RODZICEM LUB OPIEKUNEM?
masz problem z dzieckiem,
dorastającym nastolatkiem
i nie wiesz jak mu pomóc?

http://www.liniadzieciom.pl/

02-10-2019 13:41
OFERTA PROGRAMOWA 2019 – 2020 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM12-09-2019 15:14


PAŃSTWO DYREKTORZY
PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PLACÓWEK Z TERENU
DZIAŁANIA PP-P nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, uwzględniając wyniki prowadzonego monitoringu oraz ewaluacji współpracy ze środowiskiem lokalnym, przedstawiamy ofertę pomocy psychologiczno–pedagogicznej realizowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2019/2020. Mamy nadzieję, ze przygotowana przez nas oferta zaspokoi Państwa oczekiwania i potrzeby.

Zapraszamy na:
1. Badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakończone wydaniem opinii lub orzeczenia :
• trudności szkolnych,
• dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
• tempa rozwoju dziecka
• problemów wychowawczych
• dzieci szczególnie uzdolnionych.
• zagrożenia uzależnieniami
• zaburzeń mowy
• wiadomości i umiejętności uczniów powracających z zagranicy
• możliwości i predyspozycji zawodowych
• diagnozowanie młodzieży powyżej 15 roku życia do OHP
• procesów integracji sensorycznej
• funkcjonalna ocena rozwoju ruchowego dla dzieci w wieku 0-6


2. Indywidualną terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną na terenie Poradni:
• Terapia systemowa rodzin
• Terapia poznawczo-behawioralna
• Program edukacyjno- terapeutyczny Ortograffiti
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
3. Pomoc w sytuacjach kryzysowych.
• Mediacje i negocjacje
• Interwencja kryzysowa
4. Indywidualne specjalistyczne konsultacje dla rodziców i nauczycieli w Poradni oraz na terenie placówek, w tym::
• Konsultacje dla rodziców i nauczycieli młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych
• Konsultacje z fizjoterapeutą/terapeutą NDT Bobath w zakresie problematyki rozwojowej
• Konsultacje i porady dotyczące rozpoznawania i rozwijania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych .
5. Grupowe zajęcia dla rodziców realizowane na terenie PPP1 lub na terenie placówek.
• Szkoła dla rodziców i wychowawców.
6. Zajęcia grupowe realizowane na terenie Poradni.
• Zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność dzieci w oparciu o ,,Logobajki” – i teatrzyk Kamishibai
• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
• Dzień Poradni- Jestem wolny- nie uzależniam się.
7. W ramach działalności profilaktycznej w poradni realizujemy badania przesiewowe:
• komputerowe badania wzroku programem „Widzę…”,
• komputerowe badanie słuchu programem „Słyszę”.
• Screeningowy audiometr tonalny - ocena sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.) i młodzieży. Indywidualna diagnoza słuchu obwodowego oraz diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego.
8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. - zajęcia indywidualne i grupowe, w tym m.in.:
• Rehabilitacja ruchowa
• Metoda Dobrego Startu
• Metoda Weroniki Sherborne
• Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej
• Terapia naurotaktylna
Ponadto istnieje możliwość organizacji na terenie placówek warsztatów dla dzieci i młodzieży, spotkań z rodzicami na uzgodniony wcześniej temat, będący efektem przeprowadzonej w placówce diagnozy potrzeb i występujących problemów. Warunkiem realizacji tych zajęć jest przesłanie do Poradni wniosku wraz z opisem problemu oraz informacją o działaniach podjętych przez szkołę w celu rozwiązania problemu.
9. W ramach udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom realizujemy:
• Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Pedagogów
• Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Logopedów placówek oświatowych
• Prowadzenie konsultacji pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych dla nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach z rejonu działania Poradni.
• Współpraca przy opracowywaniu, realizacji i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz WOPF
• Obserwacja ucznia na terenie placówki.
Realizacja potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę będzie prowadzona w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych.

10. W ramach organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych proponujemy:
• działania wynikające z realizacji polityki oświatowej państwa, ustalane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty np.:;
Wychowanie do odpowiedzialności-czyli jak kształtować postawy moralne- prelekcja dla rodziców
Bezpieczni w sieci – prelekcja
Uzależniania XXI wieku- prelekcja
• realizację działań rozpoznających potrzeby dzieci i uczniów, których celem jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w odniesieniu do realizacji podstawy programowej;
• w zakresie potrzeb zdiagnozowanych przez placówki oświatowe na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, udział pracowników merytorycznych w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów na terenie placówek, po uprzednim uzgodnieniu terminu (minimum na dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem) z dyrektorem Poradni;
Tematyka rad uzgadniana jest indywidualnie i wynika z potrzeb szkoły.
Warunkiem prowadzenia wszelkich działań wynikających z przepisów prawa oświatowego na terenie placówek jest złożenie wcześniejszego zapotrzebowania pisemnego do dyrektora Poradni. Pierwszeństwo mają placówki, na terenie których nie były realizowane jeszcze dane zajęcia.

Warunkiem przeprowadzenia diagnozy dziecka lub objęcia go pomocą psychologiczno- pedagogiczną i logopedyczną na terenie Poradni jest wola rodziców, prawnych opiekunów, lub pełnoletniego ucznia wyrażona w formie wniosku (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej http://www.ppp1.powiatgorzowski.pl)/> O terminach spotkań wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie. O terminie realizacji wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.
W sprawach pilnych o przyjęciu decyduje dyrektor Poradni.
Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować pod nr tel. 95 7 330 468 (67) – sekretariat12-09-2019 15:14
„Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”11-09-2019 11:09

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się od 2011 roku. Następna – 9. edycja – odbędzie się 04 października 2019 roku. Jest to wielkie święto w szkole, trwające nawet kilka tygodni. Uczniowie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie różnych zabaw, a momentem kulminacyjnym jest dzień przeprowadzania egzaminów. Odbywa się on pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Następuje więc zamiana ról – dzieci stają są egzaminatorami a dorośli – egzaminowanymi. W poprzedniej edycji akcji wzięło udział 550 000 uczestników m.in. z Polski (około 470 000), USA, Chorwacji, Rumunii, Kolumbii, Rosji, Litwy, Urugwaju, Arabii Saudyjskiej, Włoch. W roku 2019 przewidujemy minimum taką samą liczbę uczestników.
więcej informacji na stronie :


http://ko-gorzow.edu.pl/swiatowy-dzien-tabliczki-mnozenia/

11-09-2019 11:09
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka19-07-2019 09:45
Przypominamy, iż Poradnia prowadzi od wielu lat zajęcia -
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)
Co to jest?
To bezpłatne zajęcia pobudzające rozwój psychoruchowy i psychospołeczny, dedykowane dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, od momentu stwierdzenia wystąpienia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Rodzaj i częstotliwość zajęć są ustalane indywidualnie przez zespół specjalistów w zależności od potrzeb danego dziecka, w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Ponadto, rodzina dziecka jest również objęta wsparciem i czynnie uczestniczy w kształtowaniu procesu WWRD.
Kto może skorzystać z WWRD?
Podstawowym wymogiem formalnym jest to, by dziecko posiadało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Opinię taką wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Co powinno zaniepokoić w rozwoju dziecka?
Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego nie każde odstępstwa od normy świadczą o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Nie należy jednak bagatelizować niepokojących sygnałów, lepiej uzyskać opinię specjalistów.
Powinni Państwo szczególnie zwrócić uwagę na to, czy występują u dziecka:
zaburzenia w zachowaniach społecznych,
nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym,
nieprawidłowy rozwój mowy,
nieprawidłowy rozwój ruchowy,
zaburzenia w sferze emocji.

19-07-2019 09:45
Wiodący ośrodek konsultacyjno-edukacyjno-opiekuńczy12-07-2019 10:07
Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. W tym celu Minister Edukacji Narodowej na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem „Za życiem”.
Program jest realizowany z jednostkami samorządu terytorialnego. Wiodącym ośrodkiem w powiecie gorzowskim ziemskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp.
Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.
Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
Prowadzimy w ramach projektu bezpłatne zajęcia pobudzające rozwój psychoruchowy i psychospołeczny, dedykowane dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, od momentu stwierdzenia wystąpienia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Rodzaj i częstotliwość zajęć są ustalane indywidualnie przez zespół specjalistów w zależności od potrzeb danego dziecka, w wymiarze od 1 do 5 godzin miesięcznie. Ponadto, rodzina dziecka jest również objęta wsparciem i czynnie uczestniczy w kształtowaniu procesu wspomagania rozwoju dziecka.
Kto może skorzystać z Projektu?
Każde dziecko z terenu powiatu zagrożone niepełnosprawnością posiadające:
-zaświadczenie lekarskie lub
-opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
-lub orzeczenie do kształcenia specjalnego
Opinie i orzeczenia wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zajęcia prowadzą specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda posiadający doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.
Zgłoszenia do projektu :
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7
Tel.95 7 330468.
Zajęcia realizowane są również na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą


12-07-2019 10:07
Uwaga! 2 maja dniem wolnym25-04-2019 11:39
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 informuje, iż 2 maja jest dniem wolnym od pracy.
Termin odpracowania tego dnia przypada na 18 maja.Zapraszamy.
Danuta Przewoźnik.

25-04-2019 11:39
RODO04-02-2019 10:37
Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pankiewicza 5-7, tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim możliwy jest pod numerem tel: (95) 7-330-467, (95) 7-330-468, email: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie przesłanki legalności art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, tj. przesłankę zgody w związku z Ustawią z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.) oraz w Ustawią z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych poradni.
4. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim przez okresy określone w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 1983 r., Nr 38, poz. 173r., ze zm.)
5. Podmiotem przetwarzającym (odbiorcą) Pana/Pani/ucznia danych osobowych mogą być tylko i wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ prowadzący i nadzorujący, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne upoważnione instytucje państwowe.
6. Posiada Pani/Pan/Uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Podpis Administratora
Małgorzata Kobryń


04-02-2019 10:37
Wykaz placówek medycznych, oświatowych,pomocowych.03-01-2019 11:33
Wykaz placówek medycznych, oświatowych,pomocowych.
1. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1 tel. 95 733 12 00; ul. Walczaka tel. 95 733 16 00
2.Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej ;ul. Mączna 70-780 Szczecin
3.SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1 66-003 Zabór,
Tel: 68 321 80 08
4.Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą ul. Narutowicza 6, tel:41 240 19 00
5. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 1A tel:95 736 41 07
6.Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Echo ul. Gwiaździsta 4 ;tel.95 720 48 21
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach www.niewidomi.edu.pl
8. Przychodnia rehabilitacyjna "Nad Łaźnią" Jagiełły 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel:95 722 48 74
9. Para Familia. Instytut zdrowia psychicznego; Walczaka 12, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel: 884 701 676
10. Przychodnia Neurologiczna dla dzieci Belon, Krynicka, Sobkowiak-Osińska s.c. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp. tel: 95 735 06 54
11. Poradnia neurologiczna; Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23a; Kostrzyn Nad Odrą
Tel:95 752 52 53
12.Ośrodek Wczesnej Interwencji
Stowarzyszenia:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wlkp.
www.autyzm-gorzow.org
2. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym
www.wspolnyswiat.org
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa w Zielonej Górze
www.zespoldowna.pl
4. Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
www.psouu-gorzow.pl
6. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomy
www.tpg.org.pl
7. Polski Związek Niewidomych
www.pzn.org.pl
Ośrodki koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńcze realizujące zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
1. Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, ul. Czereśniowa 4i, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9, ul. Widok 25, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
3. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27, ul. Śląska 42, 66-400 Gorzów Wlkp.
4. Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
1.PCPR w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Pankiewicza 5-7,66-400 Gorzów Wielkopolski tel. (095) 733 04 58
e-mail: pcpr@powiatgorzowski.pl
2. GCPRiPS
ul. Walczaka 42, 66 - 400 Gorzowie Wielkopolskim tel.: 0 95 735 86 12 wew. 619
e-mail: sekretariat@pcprips.gorzow.pl
Ośrodki Pomocy Społecznej
1. 66-450 Bogdaniec GOPS Leśna 11, +48957510061 +48957510209
2. 66-446 Deszczno OPS Strażacka 5+48957287659+48957287673
3. 66-415 Kłodawa GOPS Kościelna 10 +48957216663 +48957310046
4. 66-470 Kostrzyn OPS Niepodległości 17 +48957523033
5. 66-433 Lubiszyn GOPS Dworcowa 30F +48957205557 +48957287214
6. 66-431 Santok OPS Gorzowska 19+48957287527+48957287528
7. 66-460 Witnica MGOPS Kostrzyńska9 +48957515183


03-01-2019 11:33
Szkolenie08-11-2018 11:12
W dniach 8 i 9 listopada 2018 roku zorganizowane zostało szkolenie
" Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce" przeprowadzone przez Panią Monikę Zakrzewską. Uczestnikami byli nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych powiatu gorzowskiego.
Mamy nadzieję, iż nowa wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą nam jeszcze lepiej pomagać naszym klientom.

08-11-2018 11:12
„Uwolnij książki, dziel się z innymi”08-11-2018 10:52
Informujemy iż w naszej Poradni można skorzystać z "wolnych książek"

Stworzyliśmy miejsce z literaturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Działania te mają na celu stworzenie przez czytelników swoistej globalnej biblioteki, bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych.
Idea wolnych książek opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami na półkach, stają się ogólnodostępne. A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują.

Zapraszamy: weź ,przeczytaj, przynieś inną,
UWOLNIJ KSIĄŻKĘ


08-11-2018 10:52
f u s i o n : c h i l l
fusion:chill 1.0
powered by FusionPHP