Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Dojrzałość szkolna

Zespół ds. kompleksowego wspomagania szkół


Praca zespołu ma na celu organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkól i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Działania zespołu są zorientowane na udzielanie wsparcia, które będzie realizowane we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi.
Jednym z istotnych zadań zespołu jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy dla pedagogów, psychologów i logopedów. Grupy te skoncentrują się wokół wybranych zagadnień dydaktyczno – wychowawczych w zorganizowany sposób i poprzez współpracę obejmującą wymianę doświadczeń będą doskonaliły własny warsztat pracy.

Zadania zespołu realizowane w roku szkolnym 2015/2016 (od stycznia 2016 roku)
1. Rozpowszechnianie informacji o celach i założeniach nowego systemu wspomagania szkół – spotkanie z dyrektorami i pedagogami szkół i przedszkoli z rejonu działania poradni – 09.2015.
2. Spotkania pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia – pierwsze spotkanie odbędzie się po zebraniu grupy chętnych (co najmniej 10 osób) na terenie poradni.
3. Współdziałanie w diagnozowaniu potrzeb szkoły, przedszkola we współpracy z dyrektorem i nauczycielami na wniosek dyrektora placówki – warunkiem udziału przedszkola/szkoły jest pisemny wniosek dyrektora oraz zgoda na przystąpienie do programu co najmniej 51% członków rady pedagogicznej (głosowanie tajne)
START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl